Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 295  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2505Scyllarid lobsters and their Phyllosoma larvae in the Gulf of Thailandไพบูลย์ นัยเนตร
2522กฎหมายห้องสมุดสุรพีร์ โหมานันท์
2520กริยากรรมวาจกและกริยาจารีตในภาษาสันสกฤตสมัยมหากาพย์ศุภรางศุ์ อินทรารุณ
2513กษัตริย์ในวรรณคดีไทยสุวคนธ์ จงตระกูล
2526การควบคุมโครงการเงินกู้ต่างประเทศของส่วนราชการสุรีย์พร ตันเทอดทิตย์
2528การจัดกิจกรรมนักเรียนที่ส่งเสริมลักษณะความเป็นพลเมือง ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6วรทัศน์ บุญโคตร
2517การจัดกิจกรรมนิสิตในวิทยาลัยวิชาการศึกษาอนันต์ ภุมวรรณ
2522การจัดประสบการณ์เรียนในคลินิก วิชาการพยาบาลจิตเวชอรุณี ม่วงน้อยเจริญ
2517การจัดโปรแกรมพลศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคกลางสงบ มณีแสง
2524การฌาปนกิจสงเคราห์ในประเทศไทยสุรพล อภัยวงศ์
2514การดัดแปลงแบบทดสอบเหตุผลเชิงภาษา ความสามารถเชิงตัวเลขและเหตุผลเชิงนามธรรม จากแบบทดสอบความถนัดทั่วไปพูลศิริ แกล้วกลางศึก
2526การตลาดและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่ออุปกรณ์การดับเพลิง สำหรับที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครสมชาย เตียทะสินธ์
2522การติดตามผลการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสุมาลี จันทร์ชลอ
2527การทดลองสอนจริยศึกษาโดยการสร้างศรัทธาแก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่สามวรรณา สุติวิจิตร
2520การทดลองใช้แบบจำลองขอบเขตหน้าที่ และเกณฑ์มาตรฐานของครูประถมศึกษา โดยการอบรมครูประจำการ ณ วิทยาลัยครูเพชรบุรีอำพวรรณ ทิวไผ่งาม
2522การทดสอบทฤษฎีตัวแนะพหุคูณ : การขจัดอิทธิพลของการเว้นระยะ ที่มีต่อการระลึกเสรีด้วยจินตนภาพตัวเลขสุวรรณา กาญจนผลิน
2525การนำเสนอวิธีการวัดประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานของครูใหญ่ ในโรงเรียนคาทอลิกกรุงเทพฯเซเฟริโน เลเด็สมา
2518การบริหารกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษาศิริ รอดบุญธรรม
2524การบริหารธุรการและการเงินของโรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานครวรินทรา วัชรสิงห์
2530การบังคับจำนองของเจ้าหนี้จำนองอรุณรัตน์ บัณฑิตเสาวภาคย์