Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 2004  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2561Thailand Data Protection Guidelines 1.0 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง; ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ; ชวิน อุ่นภัทร; ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
2562Thailand Data Protection Guidelines 2.0 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง; ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ; พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล; ชวิน อุ่นภัทร; ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
2563Thailand data protection guidelines 3.0 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง; พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ; พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล; เสกสิริ นิวัติศัยวงศ์; ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ; ชวิน อุ่นภัทร; ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล; ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ; โมกข์พิศุทธิ์ รตารุณ
2564Thailand Data Protection Guidelines 3.0 Extension : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง; พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ; พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล; เสกสิริ นิวัติศัยวงศ์; ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ; ชวิน อุ่นภัทร; ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล; ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ; โมกข์พิศุทธิ์ รตารุณ; ปริญญา หอมเอนก; อนันต์ โซนี่; ธีระยุศวร์ ศรีเปี่ยมลาภ
2564Thailand data protection guidelines 3.1 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับกลุ่มกิจกรรมวาณิชธนกิจปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง; พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ; ชวิน อุ่นภัทร; โมกข์พิศุทธิ์ รตารุณ
2564Thailand data protection guidelines 3.2 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการวิจัยและสถิติชวิน อุ่นภัทร; ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง
2559WTO กับ ศีลธรรมอันดีของประชาชน: ศึกษากรณีการห้ามนำเข้าและวางตลาดผลิตภัณฑ์จากแมวน้ำของสหภาพยุโรปณัจฉริยา โฉมงาม
2542WTO กับการใช้มาตรการฝ่ายเดียวเพื่อคุ้มครองทรัพยากรร่วมของโลก : ศึกษากรณีสหรัฐอเมริกาห้ามนำเข้ากุ้ง และผลิตภัณฑ์จากกุ้งจากประเทศไทยจิราวัลย์ คชฤทธิ์
2557WTO กับมาตรการคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีการบังคับใช้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศสเปนจุฬาลักษณ์ ดีแก้ว
2554กฎหมายกับ ISO 26000 ความรับผิดชอบต่อสังคม : ศึกษากรณีผู้ประกอบการในประเทศไทยวสุรัตน์ ศิริพงษ์มงคล
2549กฎหมายกับการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานปรียวิชญา แสนวิเศษ
2545กฎหมายกับการปฏิบัติหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยขององค์กรเอกชนชัชวิน เกตุทอง
2546กฎหมายกับการฟื้นฟูผู้เยาว์ซึ่งถูกกระทำรุนแรงโดยบุคคลในครอบครัวชูมิตร อินต๊ะฟู
2555กฎหมายกับมาตรการกำกับดูแลระบบอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทย : บทเรียนจากวิกฤตค่าเงินบาท ปี 2540นภาพร ด้วงเงิน
2544กฎหมายกับสุขภาพจิต : ศึกษาเฉพาะกรณีการฆ่าตัวตายเพราะป่วยทางจิตกฤษณ์ เจริญธุระกิจ, 2517-
2543กฎหมายการรับขนทางถนนระหว่างประเทศ : ศึกษาความเหมาะสมในการมีกฎหมายเฉพาะสำหรับประเทศไทยยุทธพงศ์ ภูรีเสถียร
2545กฎหมายการลงทุนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : กรณีศึกษาการส่งเสริมการลงทุนทางตรงพรหมมา อินทะนาม, 2503-
2559กฎหมายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 : ศึกษาข้อกำหนดมาตรฐานของสัญญาร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาที่ดินของรัฐอัญชนา ธนาโอฬาร
2546กฎหมายขัดขวางกระบวนการยุติธรรม : ศึกษากรณีการพัฒนากฎหมายไทยให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ค.ศ. 2000ปรีดา นันท์ดี
2548กฎหมายควบคุมการแสวงหาพยานหลักฐานด้วยวิธีพิเศษในคดีอาญาซึ่งกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์