Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 1946  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2532100 ปีของนิตยสารสตรีไทยอุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต; อวยพร พานิช
254560 ปีของบทบาทวิทยุบีบีซี ภาคภาษาไทยในบริบทของสังคมไทยจเลิศ เจษฎาวัลย์
2552RSS กับลิขสิทธิ์ข่าวสารวีกิจ คูหะมณี
2549กรอบกรองสารของวัยรุ่น กับการวินิจฉัยคุณค่าของบุคคล วัตถุ และเหตุการณ์ในนิตยสารที่สะท้อนวัฒนธรรมย่อยของวัยรุ่นตวงทอง แก้ววัชระรังษี
2551กรอบการประเมินผลเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจนันทิยา มั่งมี
2551กรอบข่าวของสถานีโทรทัศน์เฉพาะแห่ง 3 สถานี ในช่วงความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทย ระหว่าง วันที่ 2 มีนาคม ถึง 2 เมษายน พ.ศ. 2549ก้องเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน์
2552กรอบข่าวที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใช้เป็นเกณฑ์ในการผลิตข่าวภาคเช้าจิตรวรรณ ผจงวิริยาทร
2551กรอบข่าวและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดของหนังสือพิมพ์อัจนิริยา ศิลปสุนทร
2551กรอบข้อมูลสนับสนุนที่ปรากฎในข่าวแจกของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ให้กับสื่อมวลชนในปี 2550สุวรรณี วงศ์สวัสดิ์ไพศาล
2557กรอบความรู้เรื่องเพศตามทัศนะของฟูโกต์ในเพลงไทยจิรเวทย์ รักชาติ
2551กรอบรายการของรายการวิทยุกองทัพบกในระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550เพียงพลอย สุขะ
2543กรอบวาทวิพากษ์ตะวันตก (ค.ศ.1925-2000) กับปริบทไทยอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท
2553กรอบเนื้อหาและการนำเสนอในรายการวิทยุ "แฉแต่เช้า"ภานุชฎา ศิระยุทธโยธิน
2551กรอบแนวคิดจรรยาบรรณวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยสุนิสา เซ่งตระกูล
2557กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคลากรต่างรุ่นในองค์กรไทยปภัสสรา ชัยวงศ์
2553กรอบในการคัดเลือกข่าวของสถานีข่าวทีเอ็นเอ็น 24พรรณพิไล ปุกหุต
2544กรอบในเนื้อหาเชิงลบของหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับรัฐบาล ช่วงปลายสมัยรัฐบาลบรรหาร ชวลิต และชวนกระสุน สกุลโพน, 2519-
2553กระบวนการ และกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ และการยอมรับของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เอกพงศ์ จันทร์กล่ำ
2543กระบวนการการสื่อสารกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด ละ เลิกยาเสพติด ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาศศิพันธุ์ ไตรทาน
2542กระบวนการคัดเลือกผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์สนมพร ฉิมเฉลิม