Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะศิลปกรรมศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 582  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558กรรมวิธีการสร้างกลองปูจาของครูญาณ สองเมืองแก่นศิริ อเนกสิทธิสิน
2551กรรมวิธีการสร้างกลองแขกของครูเสน่ห์ ภักตร์ผ่องภูมิใจ รื่นเริง
2549กรรมวิธีการสร้างฆ้องหล่อ : กรณีศึกษาช่างสำราญ นิลวิไลพันธ์ภัฐธีร์ตา วัฒนประดิษฐ์
2560กรรมวิธีการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากรวัชรพล คงอุดมสิน
2550กรรมวิธีการสร้างซอด้วงของช่างธีรพันธ์ ธรรมานุกูลวรรลภา พรหมทอง
2560กรรมวิธีการสร้างซอด้วงของช่างมาโนช ผุดผ่องธีรพงค์ คำโปร่ง
2555กรรมวิธีการสร้างซอสามสายของครูวินิจ พุกสวัสดิ์วีรวัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย
2554กรรมวิธีการสร้างซออู้ของครูธีรพันธุ์ ธรรมานุกูลตั้งปณิธาน อารีย์
2561กรรมวิธีการสร้างระนาดเอกของครูชลอ ใจชื้นวุฒิพงศ์ เถาลัดดา
2559กรรมวิธีการสร้างโพนของครูฉลอง นุ่มเรืองเปมิกา เกษตรสมบูรณ์
2545กระบวนการรำและกลวิธีการแสดงบททศกัณฐ์ในการแสดงโขน ตอน นางลอย ของครูจตุพร รัตนวราหะพหลยุทธ กนิษฐบุตร
2556กระบวนการสร้างกิจกรรมศิลปะที่ได้แรงบันดาลใจจากศิลปะเกี่ยวเนื่องเพื่อการรวมสังคมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเตือนฤดี รักใหม่
2556กระบวนการสร้างและคุณภาพเสียงของโทนรำมะนาชัยทัต โสพระขรรค์
2545กระบวนท่ารำของรามสูรในการแสดงเบิกโรงละครในประเสริฐ สันติพงษ์
2552กระบวนท่ารำตัวนนทุกในการแสดงโขน ชุด นารายณ์ปราบนนทุก กรณีศึกษาท่ารำครูทองเริ่ม มงคลนัฏทิวา พุทธสุวรรณ
2553กลมเงาะ : กรณีศึกษาด้านนาฏยศิลป์ บริบททางจริยธรรมและคุณธรรมคมชวัชร์ พสูริจันทร์แดง
2557กลยุทธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบรรเลงเปียโนโดยใช้บทประพันธ์เพลงปานใจ จุฬาพันธุ์
2549กลวิธีการขับร้องประกอบการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย บททศกัณฑ์ กรณีศึกาครูทัศนีย์ ขุนทองมนตรี สุขกลัด
2559กลวิธีการขับร้องละครชาตรีของครูมัณฑนา อยู่ยั่งยืนสาวิตรี แจ่มใจ
2555กลวิธีการบรรเลงจเปยฏองเวงของครูจุม แสงจันทร์อรอุมา เวชกร