Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 2016  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549Familial adenomatous polyposis (FAP)ประพนธ์ กาญจนศิลป์; ชูชีพ สหกิจรุ่งเรือง
2549Mind-body medicine : การหวนคืนแห่งสัมพันธภาพของกายและจิตใจในเวชปฏิบัติวิโรจน์ เจียมจรัสรังษี
2557MITRAL VALVE PARAMETERS ของลิ้นหัวใจไมตรัลที่วัดจากข้อมูลคลื่นเสียงความถี่สะท้อนหัวใจผ่านทางเดินอาหารสามมิติ: ความสัมพันธ์ของค่าที่ได้จากโปรแกรมคิวแลปและโปรแกรมทอมเทครณพิชัย โชคสุวัฒนสกุล
2557กรณีศึกษาด้านการสาธารณสุขมูลฐานกับการจัดบริการทางการแพทย์ในสถานการณ์ชุมนุม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - 2557ธีระ วรธนารัตน์
2549กลวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานครสิทธิชัย ทองวร
2550กลไกการดื้อยาใน Candida albicans ต่อ fluconazole : รายงานวิจัยธนาภัทร ปาลกะ; อริยา จินดามพร
2557กลไกการออกฤทธิ์ของว่านหางจระเข้ต่อปัจจัยชีวภาพที่สำคัญต่อการเกิดหลอดเลือดใหม่ของแผล : เอ็นโดธีเลียลโปรเจนนิเตอร์ และแมทริกเมตตัลโลโปรติเนส : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์จุไรพร สมบุญวงค์; สุทธิลักษณ์ ปทุมราช; นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
2558กลไกการออกฤทธิ์ของว่านหางจระเข้ต่อปัจจัยชีวภาพที่สำคัญต่อการเกิดหลอดเลือดใหม่ของแผล : เอ็นโดธีเลียลโปรเจนนิเตอร์และแมทริกเมตตัลโลโปรติเนส : รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์จุไรพร สมบุญวงศ์; สุทธิลักษณ์ ปทุมราช; นิพัญจน์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
2552กายวิภาคของเส้นประสาท Lateral antebrachial cutaneous และความสัมพันธ์กับ Lateral epicondyle และหลอดเลือดดำ cephalicวัชระ วงศ์เกิดสุข
2551กายวิภาคของเส้นประสาท lateral femoral cutaneous ที่สัมพันธ์กับ inguinal ligament, anterior superior iliac spine, pubic tubercle และหลอดเลือดแดง femoralปรเมศวร์ ดอกลำใย
2552กายวิภาคของเส้นประสาท Medial antebrachial cutaneous บริเวณ interepicondylar line ที่มีความสัมพันธ์กับ Medial epicondyle, หลอดเลือดดำ Basilic และหลอดเลือดแดง Brachialอ้อมใจ ดำวรรณ
2546กายวิภาคของเอ็นไขว้หน้าในข้อเข่าเพื่อการผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าโดยวิธีทรานสทิเบียฐานิสรา โฉมเกิด, 2518-
2553กายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท saphenous ที่สัมพันธ์กับ medial femoral epicondyle, tibial tuberosity ตาตุ่มใน และหลอดเลือดดำ great saphenousอมรรัตน์ โตทองหล่อ
2558การกดการทำงานของ up-regulated A-repeats ของยีนในมะเร็งปากมดลูกด้วย PNAs-A15จิรัฏฐา ศิริลักษณ์
2560การกดการสร้าง E7 RNA ในมะเร็งปากมดลูกด้วยโปรตีน Argonaute1กันต์ฤทัย ศิริภาพ
2541การกดการสร้างอสุจิด้วย Depot medroxyprogesterone acetate (DMPA) และ Testosterone enanthateนเรศร สุขเจริญ; เอนก อารีพรรค
2559การกำหนดตำแหน่งทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Sciatic และความสัมพันธ์ระหว่างเส้นประสาท Sciatic และกล้ามเนื้อ Piriformisเปริน วันแอเลาะ
2559การกำหนดตำแหน่งทางกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท Greater occipital และ ความสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อ Semispinalis capitis และ กล้ามเนื้อ Obliquus capitis inferiorอิสสตรี อิสสระ
2552การก่อตั้งสายพันธุ์แมลงวันหัวเขียว (Lucilia sericata) เพื่อใช้สำหรับวิธีการรักษาแผลด้วยหนอนแมลงวัน : รายงานการวิจัย (ร่าง)เผด็จ สิริยะเสถียร; อุษาวดี ถาวระ; อภิวัฏ ธวัชสิน
2546การขจัดสารเบต้าทูไมโครโกลบูลินโดยวิธีออนไลน์ฮีโมไดอะฟิลเตรชั่นในคนไทยที่ป่วยด้วยภาวะไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้ายอัญชนะ พานิช, 2512-