Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 73  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2527กลุ่มคุณภาพในงานห้องสมุดยุพิน จันทร์เจริญสิน
2532การทดสอบและการประเมินผลสำหรับครูสอนภาษากาญจนา ปราบพาล
2540การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ้างอิงสรุปเพื่อให้คะแนนการสอบเรียงความ และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2547การประเมินผลความต่อเนื่องและความเหมาะสมของหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ใช้ในคณะต่าง ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2545การประเมินผลบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ภัสสร สิงคาลวณิช
2529การประเมินผลหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์; ปรียา ธีระวงศ์; กรรณิกา วงศ์สารเสริฐ; วัลยา นาวีการ
2541การประเมินผลแบบแฟ้มสะสมงานเริงฤดี นรานันทน์
2534การประเมินโปรแกรมการสอนทักษะการฟัง ที่ประกอบด้วยแถบบันทึกภาพและแถบบันทึกเสียง ของหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2532 : รายงานวิจัยวัฒนวรรณ สงวนเรือง; ลลิตา หมอกพริ้ง; ศราวุธ ชุติชูเดช
2541การพัฒนาเกณฑ์ความสามารถด้านสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาไทยและบุคคลทั่วไปสุพัฒน์ สุกมลสันต์; กรองแก้ว กรรณสูต; ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์
2549การพัฒนาแบบทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพและการสื่อสารนานาชาติของสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโปรแกรมการทดสอบให้ได้มาตรฐาน : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2546การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แนวปฏิบัติสำหรับครูผู้สอนกรองแก้ว กรรณสูต
2523การวิจัยความก้าวหน้าในด้านสมิทธิภาพภาษาอังกฤษของบุคลากรจุฬาฯ ผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ (ปีการศึกษา 2523)ฝอยฝา พันธุฟัก; สุพัฒน์ สุกมลสันต์; อัจฉรา วงศ์โสธร
2523การวิจัยสำรวจความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความสามารถของแต่ละบุคคล (วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 ปีการศึกษา 2522)วรรณพร วีรวัฒน์; ทรงพร อิศโรวุธกุล; ฝอยฝา พันธุฝัก; สุมน บุณยะชัย; สุพัฒน์ สุกมลสันต์
2524การวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับลักษณะภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามความต้องการของคณะต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัจฉรา วงศ์โสธร; กัณฑาทิพย์ สิงหเนติ; ฝอยฝา พันธุ์ฟัก; วรรณพร วีรวัฒน์; สุพัฒน์ สุกมลสันต์; เสาวภา จึงพัฒนาพงษ์
2544การวิจัยเพื่อพัฒนาข้อทดสอบสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษอัจฉรา วงศ์โสธร; ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์
2536การวิจัยเพื่อหาวิธีการแก้ไขข้อผิดในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยที่เหมาะสมที่สุด :|bรายงานการวิจัยอัจฉรา วงศ์โสธร; ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์; พิมพ์ฤดี นาควิโรจน์; วิภาดา อิงคนาท; เปรมจิตต์ ศรีเมฆานนท์; เยาวรีย์ ประเสริฐภักดี; ยุพิน โภคฐิติยุกต์
2534การวิเคราะห์ความลำเอียงของข้อทดสอบภาษาอังกฤษเข้ามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2531-2533 : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2534การวิเคราะห์วิถีสัมพันธ์ของตัวประกอบที่มีผลต่อสัมฤทธิผล ในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 2 : รายงานการวิจัยสุพัฒน์ สุกมลสันต์
2533การวิเคราะห์วิถีสัมพันธ์ของตัวประกอบที่มีผลต่อสัมฤทธิผลในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 2สุพัฒน์ สุกมลสันต์
2533การศึกษากลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยอาวุธ วาจาสัตย์