Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพลังงาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การผลิตถ่านไร้ควันจากตะกอนเปียกเหลือทิ้งจากการผลิตเอทานอล : รายงานการวิจัยวลัยรัตน์ อุตตมะปรากรม
2554การพัฒนาแบบจำลองการใช้และการจัดหาพลังงานของไทย : รายงานการวิจัยวีรินทร์ หวังจิรนิรันดร์
2551การแตกตัวของพลาสติก น้ำมันพืช และน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วด้วยความร้อนเป็นแก๊สโซลีนในเครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง : รายงานวิจัยวิชชากร จารุศิริ; ธราพงษ์ วิทิตศานต์; ชินเทพ เพ็ญชาติ; จินตนา อุบลวัฒน์
2554ต้นแบบรางสะท้อนแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยทำความเย็น : รายงานการวิจัยวัฒนา รติสมิทธ์
2547เครือข่ายระบบสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยรัชนีวรรณ รินพล
2554โครงการวิจัยปรับปรุงระบบก๊าซิฟิเคชันของสารชีวมวลสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงสะอาด : รายงานการวิจัยสุภวัฒน์ วิวรรธ์ภัทรกิจ