Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การตรวจหาลำดับเบสของจีนไดไฮโดรไฟเลท รีดักเตส-ไทมิไดเลท ซินเทสของเชื้อมาเลเรียสายพันธุ์บริสุทธิ์ ที่มีระดับความไวต่อยาไพริเมทามีนต่างกัน ด้วยวิธีการหาลำดับเบสโดยตรง : รายงานผลการวิจัยพงชัย หาญยุทธนากร; กาญจนา รังษีหิรัญรัตน์
2531การถ่ายทอดภูมิคุ้มกัน ต่อเชื้อบาดทะยักในสตรีมีครรภ์ : รายงานการวิจัยอุปมา เลี้ยงสว่างวงศ์; สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์; วลัยภรณ์ วจนะวิศิษฐ์; สุมนา ชมพูทวีป; นิกร ดุสิตสิน
2539การทำหมันสุนัขโดยวิธีตัดหลอดนำน้ำอสุจิประโยชน์ ตันติเจริญยศ; ชัยณรงค์ โลหชิต; จินดา สิงห์ลอ; กัลยาณี ตันศฤงฆาร; เบญจภรณ์ รุ่งพิทักษ์ไชย; ปิยลัมพร หะวานนท์
2549การนำระบบประกันคุณภาพ CU-QA 84.2 มาใช้ในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศุกรินทร์ วิมุกตายน
2547การบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดเพียงพอไหมที่จะแก้ปัญหา?อุษณีย์ พึ่งปาน
2540การประเมินคุณภาพน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อความเหมาะสม ในการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV : รายงานผลการวิจัยนิคม ชัยศิริ; วิภา ด่านธำรงกูล; สมชาย อิสระวาณิชย์; รัตนา สินธุภัค; วราพรรณ ด่านอุตรา; วัฒนา อู่วาณิชย์
2533การปรับปรุงวิธีตรวจภาวะพร่องจี 6 พีดี : รายงานผลการวิจัยรัตนา สินธุภัค; ฉวีวรรณ อิ่มพันธ์; นิกร ดุสิตสิน
2538การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนชนบทภาคเหนือ : แนวคิดและทางเลือกใหม่ : รายงานการวิจัยภัสสร ลิมานนท์; วิชัย โปษยะจินดา; วิภา ด่านธำรงกูล
2532การพัฒนาวิธีและเทคนิคต่างๆ ในการวิเคราะห์หาไขมันในซีรัม : รายงานผลการวิจัยไพลิน ศรีสุขโข
2539การวิจัยประเมินผลกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนชนบทภาคเหนือ : อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ภัสสร ลิมานนท์; วิชัย โปษยะจินดา; วิภา ด่านธำรงกูล; วราภรณ์ บุญศิริ; อรุณ บุญศิริ; จงจิตต์ ใจยอด; วีระศักดิ์ ใจยอด; มนตรี ขันไชย; มณฑกานต์ ขันไชย; พิษณุ รักสกุลกานต์; ปิยะพร ทาคำถา; Griensven, Godfried J.P van; มยุรี นกยูงทอง
2544การศึกษากลุ่มอาการที่มีร่วมกับประจำเดือน : รายงานผลการวิจัยรัตนา สินธุภัค; เอกพันธ์ ฤทธา; ไพลิน ศรีสุโข; เขมิกา ยามะรัต; เอื้อมพร คชการ; จงกล ตั้งอุสาหะ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์
2530การศึกษาการเกิดระยะมีเพศของสายพันธุ์เชื้อมาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม ในหลอดทดลองมาลินี ฉัตรมงคลกุล; อารีย์ เสือก้อน
2547การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อยั่วยุของคนไทย : รายงานผลการวิจัยเอื้อมพร คชการ; จงกล ตั้งอุตสาหะ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์; เขมิกา ยามะรัต
2546การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมนันทนาการ และการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัยศุทธฤทัย เชิญขวัญมา; กัลยา ซาพวง; เอกพันธ์ ฤทธา; เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
2537การศึกษาภูมิคุ้มกันในผู้ที่เสพติดโทลูอีน : รายงานผลการวิจัยรัตนา สินธุภัค; วิไล ชินเวชกิจวานิชย์; อรุณ ลีลาพฤทธิ์
2538การศึกษาระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน และลูทีนไนซิ่งออร์โมน ในผู้ติดยาเสพติด และหลังจากการรักษาด้วยเมธาโดนกัลยาณี ตันศฤงฆาร; สมจิตต์ วงษ์ปา; วีนัส อุดมประเสริฐกุล; อนุสรณ์ รังสิโยธิน; เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
2544การศึกษาลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนไดไฮโดรโฟเลตรีดักเทสของเชื้อพลาสโมเดียมไวแวกซ์จากผู้ป่วยไทย : รายงานผลการวิจัยกาญจนา รังษีหิรัญรัตน์
2527การศึกษาสารตกค้างจำพวกซัลฟาในเนื้อเยื่อสัตว์ที่ใช้บริโภค : รายงานการวิจัยประโยชน์ ตันติเจริญยศ; มาลินี ลิ้มโภคา; สมุทร สิริเวชพันธุ; รุ่งเจริญ กาญจโนมัย; พิบูล ไชยอนันต์; วรวิทย์ ทัตตากร; พิเคราะห์ อาจทรงคุณ
2538การศึกษาอัตราติดเชื้อ HIV รายปีของคนงานในโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัยนิคม ชัยศิริ; วราพรรณ ด่านอุตรา; วิไล ชินเวชกิจวานิชย์; ชนิดา พลานุเวช; สมชาย อิสระวาณิชย์; วิภา ด่านธำรงกูล
2547การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : รายงานผลการวิจัยธนสร ตันศฤงฆาร; สุนทร ศุภพงษ์; นันทนา ชูฉัตร; วีันัส อุดมประเสริฐกุล; อนุสรณ์ รังสิโยธิน; กัลยา ซาพวง; เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์; โสภี อุณรุท