Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสังคม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 40  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการปรับเปลี่ยนบทบาทการพัฒนาของพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคอีสาน : รายงานผลการวิจัยพินิจ ลาภธนานนท์
2549การประเมินผลการให้ความรู้เรื่องเพศแก่นักเรียนและเยาวชนเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ HIV เพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพชีวิต : รายงานฉบับสมบูรณ์รัตนา จารุเบญจ
2534การประเมินผลโครงการเผยแพร่ความรู้ ด้านการป้องกันยาเสพติดผ่านสื่อมวลชน : รายงานอาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา; รัตนา จารุเบญจ
2547การพัฒนาระบบข้อมูลเยาวชนในสถานพินิจฯ จากแฟ้มประวัติอาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
2535การศึกษาตัวบ่งชี้สถานภาพเศรษฐกิจสังคมในสังคมไทยพินิจ ลาภธนานนท์; วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์; อรอินทร์ วงศ์อำมาตย์; นพเก้า จันทรสุขสวัสดิ์; จินตนา วิทยุ
2538การศึกษาตัวบ่งชี้สถานภาพเศรษฐกิจสังคมในสังคมไทย ระยะที่ 2พินิจ ลาภธนานนท์; อรัญญา แวอาลี
2547การศึกษาปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคตะวันออก : รายงานฉบับสมบูรณ์พินิจ ลาภธนานนท์
2538การศึกษาสภาพสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่แนวกันชน ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งพินิจ ลาภธนานนท์; สุรียา วีรวงศ์
2558การศึกษาเพื่อการสร้างความมั่นคงทางมนุษย์ ด้านความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางวัฒนธรรม ในการจัดการป่าชุมชนในประเทศไทย ปีที่ 1ศยามล เจริญรัตน์; ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ; รัศมี เอกศิริ
2556การศึกษาเพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อนุรักษ์ : กรณีชุมชนกะเหรี่ยงในผืนป่าตะวันตก ปีที่ 1 : รายงานฉบับสมบูรณ์ศยามล เจริญรัตน์; ปิง วิชัยดิษฐ; รัศมี เอกศิริ; ประวิทย์ ทองเปราะ
2559การศึกษาเพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อนุรักษ์ : กรณีชุมชนกะเหรี่ยงในผืนป่าตะวันตก ปีที่ 2ศยามล เจริญรัตน์
2559การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว : กรณีศึกษาจังหวัดยโสธรศิริเชษฐ์ สังขะมาน
2546การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมอมรา พงศาพิชญ์; ศิริเชษฐ์ สังขะมาน; กอบกุล สามัคคี; นภัส กอร์ดอน; อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา; สุริยา วีรวงศ์; ประโยชน์ เจริญสุข; นฤมล บรรจงจิตร์; นฤมล อรุโณทัย; อเนกพล เกื้อมา; จิรวรรณ ตั้งจิตเมธี; พินิจ ลาภธนานนท์
2537การสำรวจทัศนคติต่อภาวะทางสังคมในเขตเมืองปี พ.ศ. 2537 : รายงานการสำรวจวัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์; สุริยา วีรวงศ์; กอบกุล สามัคคี; สุดธิดา วงศ์สถาพรพัฒน์; พินิจ ลาภธนานนท์
2541การเปลี่ยนแปลงการทำประมงพื้นบ้าน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงเวลา 30 ปีอาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
2541การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการถือครองที่ดิน : กรณีผลกระทบจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนฤมล บรรจงจิตร
2541ความต้องการกำลังคนภาคอุตสาหกรรม : ศึกษากรณีอุตสาหกรรมสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์นฤมล บรรจงจิตร์
2554ความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันด้านรายได้ของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา (ปีที่ 1) : โครงการวิจัยประโยชน์ เจริญสุข
2554ความเสี่ยงและความมั่นคงของมนุษย์บนเส้นทางสู่สังคมความรู้สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล; นฤมล อรุโณทัย; ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย
2539งานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ : รายงานฉบับสมบูรณ์นฤมล บรรจงจิตร์; ฉวีวรรณ สายบัว; ประไพ เกสรา; สารภี ฤทธิรักษ์