Browsing by Author ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การเมืองของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในกระบวนการพัฒนา : ศึกษากรณีการจัดการน้ำในจังหวัดระยองสุรางค์รัตน์ จำเนียรพล
2555ความยุติธรรมกับการขับเคลื่อนความขัดแย้ง : ศึกษากรณีเหตุการณ์ความรุนแรงหน้า สภ.ตากใบ จังหวัดนราธิวาสประทับจิต นีละไพจิตร
2544ทางสองแพร่งของการมีส่วนร่วมขององค์กรพัฒนาเอกชนในการเลือกตั้ง : ศึกษากรณีเครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้ง (คป.กต.)ขจรศักดิ์ เสวกโกเมต
2551ธรรมาภิบาลในการจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้อิทธิพลของระบบตลาด : ศึกษากรณีการจัดสัมปทานน้ำในจังหวัดระยองสันต์ชัย รัตนะขวัญ
2548วัฒนธรรมการเมือง : โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้การวิจัยวัฒนธรรมในประเทศไทยฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว; นฤมล กิจไพศาลรัตนา
2548วาทกรรมวัฒนธรรม : การเมืองของวาทกรรมด้านสังคมวัฒนธรรม : โครงการประเมินและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้วัฒนธรรมในประเทศไทยฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว; นฤมล กิจไพศาลรัตนา
2546สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : จากจารีตปฏิบัติสู่การปฏิรูปการเมืองไทยสุภาวดี แก้วประดับ
2549องค์กรประชาสังคมในระดับท้องถิ่น : ศึกษากรณีชมรมรักษ์กะตะกะรนวารุณี ณ นคร