Browsing by Author ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2529กระบวนการหมักอาซีโตน-บิวทานอล จากมันสำปะหลังจิรกานต์ เมืองนาโพธิ์; สุวัฒนา พวงเพิกศึก; วรพัฒน์ อรรถยุกติ; ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
2548การประมาณค่าผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้อนุภาคซิลิกอนไดออกไซด์ในระดับนาโนจันทนภา สหุนิล
2549การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้นาโนไททาเนียมไดออกไซด์อภิชาติ ไชยชเนตรตี
2548การประเมินรวมความเสี่ยงและการประเมินวัฏจักรชีวิตสำหรับการประเมินการผลิตคาร์บอนนาโนทิวบ์วารุณี มุสิกชาติ
2548การประเมินวัฎจักรชีวิตสำหรับการเปรียบเทียบการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของซิงค์ซัลไฟด์อรนุช ตันติสุข
2550การประเมินวัฏจักรชีวิตของกระบวนการผลิตนาโนซิงค์ออกไซด์ณัฐพิรา เนตรสว่าง
2552การประเมินวัฏจักรชีวิตความร้อนร่วมแก๊สซิฟิเคชั่นจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอรกมล เห็นชอบดี
2549การประเมินวัฏจักรชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการสังเคราะห์ไททาเนียมไดออกไซด์สิทธิกร ผลพอตน
2552การพัฒนากระบวนการผลิตมาเลอิกแอนไฮไดรด์ โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอนวีณา ชุติมานิตสกุล
2552การพัฒนากระบวนการผลิตสไตรีนโดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอนชลธิดา สิลสมบัติ
2552การพัฒนากระบวนการผลิตอะคริโลไนไทรล์โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอนพิรญาณ์ สงวนเนตร
2551การพัฒนากระบวนการผลิตเมทิลเมทาคริเลตโดยเครื่องมือประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอนชินาธิปกรณ์ พงศ์ภิญโญภาพ
2552การพัฒนากระบวนการผลิตไวนิลคลอไรด์โดยเครื่องมือการประเมินวัฏจักรชีวิตภายใต้ความไม่แน่นอนพิชญา คุณวุฒิ
2552การออพติไมซ์การเผาไหม้ร่วมในฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียนของขยะพลาสติกและชีวมวลศิริวรรณ ศุภาดารัตนาวงศ์
2533การเปลี่ยนแปลงปริมาณไลซีนในข้าวโพดภายหลังการอบแห้ง ในฟลูอิดไดซ์เบดวิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา
2533จลนศาสตร์ของปฏิกิริยาคาร์บอนไดออกไซด์กับมีเทนบนตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิล/แกมมา-อลูมินาสำหรับการผลิตก๊าซสังเคราะห์เกรียงศักดิ์ ตั้งเจริญเวช
2552ผลของความชื้นต่อสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อขดในระบบอากาศที่มีอนุภาคมีนกร พูนดี
2528ระบบปรับอากาศแบบดูดกลืนโดยใช้ลิเธียมโบรไมด์-น้ำวิสุทธิ์ เลี่ยมสกุล