Browsing by Author ชุติมา ชุมพงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2564การพัฒนาและสนับสนุนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา : ข้อเสนอสู่พื้นที่และนโยบายวีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา; วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา; สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล; กชวร จุ๋ยมณี; ระวี จูฑศฤงค์; ชุติมา ชุมพงศ์; ปัณฑารีย์ ทันตสุวรรณ; ปิยวัช ชำนาญกิจ
2564ระบบสนับสนุนและพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาวีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา; วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา; สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล; กชวร จุ๋ยมณี; ระวี จูฑศฤงค์; ชุติมา ชุมพงศ์; ปัณฑารีย์ ทันตสุวรรณ; ปิยวัช ชำนาญกิจ
2564โครงการการสนับสนุนและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา : รายงานฉบับสมบูรณ์วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา; วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา; สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล; กชวร จุ๋ยมณี; ระวี จูฑศฤงค์; ชุติมา ชุมพงศ์; ปัณฑารีย์ ทันตสุวรรณ; ปิยวัช ชำนาญกิจ
2566โครงการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษาจังหวัดราชบุรี : รายงานฉบับสมบูรณ์สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน; วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา; กมลวรรณ พลับจีน; ชุติมา ชุมพงศ์; พรปวีณ์ ยุทธสารเสนีย์; ดานา โมหะหมัดรักษาผล
2558โมเดลเชิงสาเหตุและผลของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีแรงจูงใจในการเรียนเป็นตัวแปรส่งผ่านชุติมา ชุมพงศ์