Browsing by Author ชุติมา สุรเศรษฐ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2564การปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับครูชุติมา สุรเศรษฐ
2565การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับรายงานจากเพื่อน เพื่อส่งเสริมการยอมรับจากเพื่อนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนัทรียา สุคม
2562การพัฒนามาตรวัดความสุขในการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานครสิริกุล กิตติมงคลชัย
2558การพัฒนาเครื่องมือวัดการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองตามการรับรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวคิดการอบรมเลี้ยงดูของ Schaeferปัณณ์วิชญ์ จาตุกัญญาประทีป
2564การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสังคมมิติเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนมัธยมศึกษา : รายงานการวิจัยชุติมา สุรเศรษฐ; ประกอบ กรณีกิจ
2566การระรานทางไซเบอร์ในนักเรียนมัธยมศึกษา : การทำนายและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับภูมิหลัง สถานภาพทางสังคม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร :รายงานการวิจัยชุติมา สุรเศรษฐ; ประกอบ กรณีกิจ
2558การศึกษาผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถของตนเองในอาชีพต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6มนาปี คงรักช้าง
2558การเสริมสร้างความซื่อสัตย์โดยการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4จฤณญา จินาศรีพูล
2563ผลการใช้โปรแกรมพัฒนาการกำกับอารมณ์ที่มีต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมที่เป็นปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4ปิยากร อ่อนละออ
2557ผลของการพัฒนาอัตลักษณ์ที่มีต่อการปรับตัวทางจิตสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5นุชา มนต์ภาณีวงศ์
2562ผลของโปรแกรมการเปิดเผยตนเองที่มีต่อสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนและทักษะการทำงานแบบร่วมมือของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3ธัญรดา แก้วกันหา
2563เมื่อลูก (ศิษย์) มีปัญหา...พ่อแม่และครูควรทำอย่างไร ?ชุติมา สุรเศรษฐ; จรินทร วินทะไชย์