Browsing by Author ชุมพร ปัจจุสานนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 80  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2542กฎหมายที่ใช้บังคับกับละเมิดที่มีลักษณะระหว่างประเทศฉายลักษณ์ ผิรังคะเปาระ
2539กฎหมายระหว่างประเทศกับปัญหาการใช้สิทธิในวงโคจรสถิตย์ของดาวเทียมชูเกียรติ น้อยฉิม
2544การขัดกันแห่งกฎหมายว่าด้วยพินัยกรรมสุทิศา ศุขโชติ, 2521-
2534การควบคุมการป้องกันและการแก้ไขภาวะมลพิษทางทะเล อันเนื่องมาจากน้ำมันในทัศนะกฎหมายระหว่างประเทศสมพรพรรณ พุทธิพงษ์ธนกุล
2558การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ พ.ศ.2546 : ศึกษากรณีของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีณัฐชัย ณ ลำปาง
2556การตรวจควบคุมเรือในเมืองท่าภายใต้บันทึกความเข้าใจ โตเกียว : ศึกษากรณีของประเทศไทยนรเทพ ครบปรัชญา
2539การนำกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศมาใช้บังคับในประเทศไทย : ศึกษากรณีอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ค.ศ. 1963นิภา สืบกินร
2543การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน : ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุนชุมพร ปัจจุสานนท์; เดือนเด่น นิคมบริรักษ์; พัชราวลัย วงศ์บุญสิน; ศักดา ธนิตกุล; ปัทมาพร สันทนาประสิทธิ์; โสตถิธร มัลลิกะมาส; เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์; ธนาชาติ ปาลิยะเวทย์; สุภาสินี ขมะสุนทร; กฤษณี มาศรีจันทร์; รณิดา วงศ์พานิช; นฐมลย์ พงษ์รอจน์
2534การพิสูจน์สัญชาติไทยของบุคคลธรรมดาวิลาวัณย์ ปิตาวรานนท์
2550การระงับข้อพิพาทกรณีหมู่เกาะสแปรตลี่ในกฎหมายระหว่างประเทศอรรถ สุทธิสันธิ์
2552การวางหลักประกัน และการปล่อยเรือและลูกเรือโดยพลันตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982จิรารัตน์ จันทรัตน์
2542การศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไข ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 281 ภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (GATS)ประพีร์ อภิชาติสกล
2551การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างไทย ลาวและกัมพูชา ภายใต้กรอบของความตกลงในระดับอนุภูมิภาคสัจจาวุฒิ รอดสำราญ
2551การห้ามทำลายล้างเผ่าพันธุ์ในฐานะเป็นกฎหมายที่มีลักษณะบังคับเด็ดขาดในกฎหมายระหว่างประเทศทวี เรืองฤทธิ์เดช
2560การเตรียมการของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมระบบป้องกันเพรียงที่เป็นอันตรายในเรือ ค.ศ.2001ฉัตรชัย เวชสาร
2550การใช้สิทธิตามสนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ระหว่าง ราชอาณาจักรไทย กับ สหรัฐอเมริกา : กรณีศึกษา บริษัท ไพศาลประกันภัย จำกัดปริญญา จันลองรัตน์
2556การให้ความคุ้มครองทางการทูตต่อนิติบุคคลและผู้ถือหุ้น : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ระหว่างปี ค.ศ. 1970 - 2010ปริยาภา ลาภอนันต์
2538ข้อกำหนดเพื่อความมั่นคงและสิทธิพิเศษในสัญญา ระหว่างรัฐกับเอกชนต่างประเทศรัชดา จุฬารี
2551ข้อจำกัดทางกฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพในการทำประมงในทะเลหลวงทิพรัตน์ วันวาน
2549ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับร่างอนุสัญญาว่าด้วยเขตอำนาจและการยอมรับคำพิพากษาในคดีทรัพย์สินทางปัญญาฐิติพร ตังสุรัตน์