Browsing by Author ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การปรับระดับความเข้มข้นของเกลือแร่ในอาหารข้นที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพของน้ำนมในโคนมลูกผสมณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร; สมชาย จันทร์ผ่องแสง; เพ็ญสุดา ฮงภู่
2529การศึกษาระดับของซีลีเนียมในแกะที่เลี้ยงด้วยผักตบชวาสดและหญ้าแห้งมาเรียม แสงมาลย์
2530การศึกษาระดับของทองแดง สังกะสี และซีลีเนียม ในเซรุ่มของโคนม พืชอาหาร อาหารข้น และดินที่มวกเหล็ก : รายงานผลการวิจัยอายุส พิชัยชาญณรงค์; ประภา ลอยเพ็ชร; ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร; พิภพ จาริตภากร; ธเนศร ทิพยรักษ์; นพคุณ สวนประเสริฐ; สุทัศน์ เจริญขวัญ; สมชาย ผลดีนานา; ศิริเพ็ญ โกมลวานิช; ภานุมาส เจริญเนติศาสตร์
2528การศึกษาเปรียบเทียบแหล่งอาหารเสริมโปรตีนและอาหารหยาบต่อคุณลักษณะของกระต่าย : การใช้ยูเรียเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารกระต่าย : รายงานผลการวิจัยประจำปี 2528สุวรรณา กิจภากรณ์; ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร
2555ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจในสุนัขที่เป็นโรคลิ้นหัวใจไมตรัลรั่วหลังได้รับการรักษาด้วยยาอีนาลาพริลชยานนท์ ชมภูแสน
2530ผลของความเครียดเนื่องจากความร้อน ต่อการใช้น้ำในร่างกายกระบือ : รายงานผลการวิจัยประภา ลอยเพ็ชร; ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร; วิวัฒน์ ชวนใช้; อายุส พิชัยชาญณรงค์
2528ผลของหญ้าหนวดแมว (พยับเมฆ) ต่อการทำงานของไตหนูแรทศุภวรรณ สัตตะพันธ์คีรี
2531ระดับธัยรอกซินและคอร์ติซอลในกระบือที่ส่งโรงฆ่าสัตว์เนื่องจากภาวะเครียด เปรียบเทียบกระบือที่เลี้ยงดูตามปกติ : รายงานผลการวิจัยประภา ลอยเพ็ชร; สมชาย ผลดีนานา; ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร; อายุส พิชัยชาญณรงค์
2546รายงานการศึกษาองค์ประกอบในน้ำนมกับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำนมดิบในโครงการวิจัยแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โครงการวิจัยพัฒนาแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์นม ประจำปีงบประมาณ 2546ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร; สมชาย จันทร์ผ่องแสง; ศิริเพ็ญ โกมลวานิช