Browsing by Author ดวงกมล ชาติประเสริฐ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 88  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2544กรอบในเนื้อหาเชิงลบของหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับรัฐบาล ช่วงปลายสมัยรัฐบาลบรรหาร ชวลิต และชวนกระสุน สกุลโพน, 2519-
2548กลยุทธ์การกำหนดวาระข่าวสารของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์เบญจวรรณ สมสิน
2549กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของภาพยนตร์แอนิเมชั่นไทยอัญญลักษณ์ บัวศรี
2539การคัดเลือกข่าวสารของนักวิเคราะห์ในบริษัทสมาชิก ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสิทธิพร ตันปัทมดิลก
2537การนำเสนอ การใช้ประโยชน์และทัศนะ เกี่ยวกับการสำรวจสาธารณมติในหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจขนิฐา กิตติตระกูลกาล
2552การนำเสนอข่าวการแยกทางของดาราและปฏิกิริยาของผู้เกี่ยวข้องกาญจน์ ทันจิตต์
2552การนำเสนออุดมการณ์ทางพุทธศาสนาของหนังสือพิมพ์รายวันประภาภรณ์ รัตโน
2540การนำเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540อรพินท์ ตรีอมรเลิศ
2552การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตรายของความไม่ปลอดภัยของอาหารในหนังสือพิมพ์ กับการรับรู้และปฏิกิริยาของประชาชนในกรุงเทพมหานครยศสุภาส ตรีรัตนพิทักษ์
2550การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุมงคล "จตุคามรามเทพ" ของหนังสือพิมพ์รายวันและความคิดเห็นของประชาชนภารดี ดวงนภา
2556การนำเสนอเนื้อหาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในนิตยสารท่องเที่ยววิชุดา สายสมุทร
2551การนำเสนอเรื่องภาวะโลกร้อนในเว็บไซต์ภาษาไทยและการรับรู้ความเสี่ยงของผู้รับสารเจนติมา เกษมวิชญ์
2549การปฏิบัติต่อเทคโนโลยีในฐานะครูของผู้เรียนทางไกลในบริบทของวัฒนธรรมไทยศรินทร ชูชาติพงษ์
2552การประกอบสร้างความจริงในข่าวเกี่ยวกับเทพยดาและผีของหนังสือพิมพ์ไทยเอกพล เธียรถาวร
2548การป้องกันการใช้หนังสือพิมพ์แนวธุรกิจเป็นเครื่องมือในการสร้างราคาหลักทรัพย์สร้อยบุณย์ บุณยรัตพันธ์
2549การรับรู้ของคนไทยเกี่ยวกับความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อในยุคโลกาภิวัตน์สุขใจ ประเทืองสุขเลิศ
2550การรับรู้ของผู้ชมต่อรายการเล่าข่าวทางโทรทัศน์กมลเทพ จิตเฉลิมชัยพันธุ์
2547การรับรู้และการยอมรับศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนในชุมชนชนบทไทยศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, 2514-
2552การรายงานเหตุการณ์ประเภทข่าวเบาในหนังสือพิมพ์รายวันกับลักษณะการวางกรอบของสื่อปณิธี สายสงเคราะห์
2539การวิเคราะห์กระบวนการการทำงานของนักเขียนนักข่าว Section Outlook จากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์กรรณิการ์ มณีสว่างวงศ์