Browsing by Author ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 98  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551กรณีศึกษากระบวนการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาจีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์
2552กระบวนการและผลของการจัดชั้นเรียนแบบรวมชั้น : การวิจัยพหุกรณีวิภาดา เอื้อดี
2547กระบวนการและผลของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่อง : พหุกรณีศึกษาหลายพื้นที่ศุภมาส ลิมาวัฒนชัย, 2522-
2559กลยุทธ์การส่งเสริมการมองอาชีพครูในแง่ดีของนักศึกษาวิชาชีพครูณารีย์อร ภรณ์ธนธร
2548การดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ : การศึกษาแบบข้ามกรณีนภสร ตันปัทมดิลก
2548การติดตามและประเมินสถานภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1สุวิมล ว่องวาณิช; ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ; เอมอร จังศิริพรปกรณ์
2542การทำผลงานทางวิชาการประเภทผลงานวิจัยเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ 3 : กรณีศึกษาชมรมอาจารย์ 3 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีอรุณ เสือกำปัง
2554การนำเสนอกลยุทธ์ทางเลือกการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
2551การประเมินความต้องการจำเป็นสมบูรณ์ของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมสำหรับนักเรียนออทิสติกเนาวรัตน์ คงพ่วง
2560การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารของเด็กอนุบาลกัญจนา ศิลปกิจยาน
2556การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา โดยบูรณาการรูปแบบการแก้ปัญหาทีโอทีอาร์ร่วมกับหลักการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการตนเองของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเกศินี ครุณาสวัสดิ์
2553การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ที่จะเรียนด้วยกิจกรรมตามกลยุทธ์การคิดอภิมานของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 : การวิเคราะห์ตัวแปรพหุนามนุชจรี ศรีเสวก
2551การพัฒนาคู่มือส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียน : บทเรียนรู้จากโรงเรียนที่มีการปฏิบัติดีวิริยา ศรีวิเชียร
2555การพัฒนาคู่มือเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาที่ขาดแรงจูงใจ : การวิจัยแบบผสมวิธีสุกิจ ทวีศักดิ์
2549การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสิริกมล หมดมลทิน
2550การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมความสำเร็จในการดำเนินงานของโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพีรภาว์ บุญเพลิง
2557การพัฒนาตัวบ่งชี้และมาตรวัดความฉลาดทางสุขภาวะของนักเรียน: การวิจัยแบบผสมวิธีอทิติยา อินแก้ว
2543การพัฒนามาตรฐานการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโสภณ นาปรัง
2542การพัฒนาระบบการประเมินผลภายในของสถานศึกษา : กรณีตัวอย่างสถานศึกษานำร่อง โรงเรียนคันนายาว สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัยดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
2553การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมเกียรติ ชิดไธสง