Browsing by Author ดำริห์ บูรณะนนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2534การคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชัยรักษ์ จยาวรรณ
2515การบริหารงานศูนย์เยาวชนของเทศบาลนครกรุงเทพดำริห์ บูรณะนนท์
2536การวิเคราะห์ปัญหาเชิงกฎหมายเกี่ยวกับฐานะของกำนันผู้ใหญ่บ้านและการ เลือกตั้งพฤทธ์ พลอยงาม
2534ปัญหากฎหมายในการควบพรรคการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีพรรคเอกภาพจิตติ เกษมศิริวัฒน์
2525วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปี : รายงานผลการวิจัยสุนีย์ มัลลิกะมาลย์; วิษณุ เครืองาม; ไชยยศ เหมะรัชตะ; สุดาศิริ เฮงพูลธนา; กาญจนา นิมมานเหมินทร์; ดำริห์ บูรณะนนท์; มุรธา วัฒนะชีวะกุล; วิมลศิริ ชำนาญเวช; วีระพงษ์ บุญโญภาส; สุผานิต มั่นศุข; สุษม พัฒนะศิริ; ธงทอง จันทรางศุ; ธิติพันธ์ เชื้อบุญไชย; วานิช ชุติวงศ์
2535สถานะและผลทางกฎหมายของมติคณะรัฐมนตรีสุวิมล สังขพันธุ์