Browsing by Author ดิเรก ศรีสุโข

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 68  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การตรวจหาค่าแผกเหล่าในแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์โดยใช้ชุดสี่เรวดี อันนันนับ
2530การทดสอบสมมติฐานด้วยไคสแควร์ดิเรก ศรีสุโข
2533การทดสอบสมมติฐานด้วยไคสแควร์ดิเรก ศรีสุโข
2529การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ตามลำดับขั้นเพื่อกำหนดความยาวของแบบสองอิงเกณฑ์พิศิษฐ ตัณฑวณิช
2529การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ตามลำดับขั้นเพื่อกำหนดความยาวของแบบสองอิงเกณฑ์พิศิษฐ ตัณฑวณิช
2535การพัฒนาดัชนีความสอดคล้องของแบบแผนการตอบข้อสอบรายบุคคลพนิชา สังข์เพ็ชร
2545การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนประถมศึกษารัชดาภรณ์ สุราเลิศ, 2521-
2540การพัฒนามาตรวัดความเชื่อในสมรรถนะของตน ในการดูแลตนเอง ของผู้สูงอายุทิพย์ฆัมพร เกษโกมล
2537การพัฒนาเครื่องมือตรวจวินิจฉัยปัญหาสำหรับการพัฒนาองค์การในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเวช มงคล
2545การพัฒนาแบบจำลองแบบสมบูรณ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดิเรก วรรณเศียร, 2503-
2540การพัฒนาแบบวัดการปรับตัวกับเพื่อนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1อารีย์ บัญญัติ
2530การวิเคระห์ตัวประกอบของประสิทธิภาพการสอน ของครูคณิตศาสตร์โรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ตามการประเมินโดยตนเองและนักเรียนภัทรา จินดาศรี
2540การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปร ที่มีผลต่อความวิตกกังวล ในการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานครรังรอง งามศิริ
2529การวิเคราะห์ตัวประกอบที่สัมพันธ์กับขวัญในการปฏิบัติงาน ของครูกรมสามัญศึกษาในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพัชรินทร์ จินดาหลวง
2531การวิเคราะห์ตัวแปรที่สัมพันธ์กับขวัญในการปฏิบัติงานของครูมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นงรัตน์ วงศ์ศรี
2531การวิเคราะห์ตัวแปรที่สัมพันธ์กับขวัญในการปฏิบัติงานของครูมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคกลางฉันทนา ชั่งใจ
2528การวิเคราะห์ตัวแปรที่สัมพันธ์กับระยะเวลา ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ของข้าราชการครูกรมสามัญศึกษา ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา ระหว่างปีการศึกษา 2521-2523พรทิพย์ ทิพย์พืช
2540การศึกษาค่านิยมด้านความรับผิดชอบ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับการสร้างเสริมด้วยกระบวนการ ที่พัฒนาตามแนวคิดของไอเซ็นและแรทส์นพดล ภวนะวิเชียร
2530การศึกษาลักษณะการแจกแจง การควบคุม ความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจของสถิติทดสอบสำหรับค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน เคนดอลเทาและเครมเมอร์วีทองดี แย้มสรวล
2527การศึกษาแบบมอนติคาร์โล : การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบของที-เทส และดอลมอโกรอฟ สเมอร์นอฟ เทส แบบสองกลุ่ม ภายใต้ลักษณะการแจกแจงของประชากร 3 แบบวาสนา ทองการุณ