Browsing by Author ดุษฎี ชาญลิขิต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การกำหนดพื้นที่ที่เหมะสมสำหรับอุตสาหกรรมในอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรีณัฐวุฒิ เกตุแก้ว
2550การกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโจรกรรมยานยนต์ในท้องที่สถานีตำรวจนครบาลพญาไทวริศร์ เย็นยิ่ง
2550การจัดลำดับความสำคัญของชุมชนเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสุทธิลักษณ์ พึ่งผลพฤกษ์
2544การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการกำหนดพื้นที่ สำหรับพัฒนาเป็นสวนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครธนิต วงศ์ศรีชลาลัย
2547การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดเส้นทางเดินรถเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีวนิดา ร่มรื่น, 2520-
2545การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุการจราจรทางบก ในท้องที่สถานีตำรวจภูธรตำบลสำโรงเหนือชลธี พลชำนิ
2547การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดเส้นทางเดินรถสำหรับการขนส่งสินค้า เพื่อการบริโภคสู่ร้านค้าปลีกในสถานบริการน้ำมันในจังหวัดนนทบุรีเครือวัลย์ จำปาเงิน
2547การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกที่พักอาศัย สำหรับนิสิตนักศึกษา : กรณีศึกษา หอพักรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกัณฐรัตน์ สัจพันโรจน์, 2522-
2546การวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายตัวของอาคารชุดในเมืองพัทยาฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ
2550การวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมในการพัฒนาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมของจังหวัดปทุมธานีบังอร คำหลอม
2544การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการใช้ที่ดินของหมู่บ้านมูเซอ และหมู่บ้านคนไทย ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ภาติยะ พัฒนาศักดิ์
2541การเลือกพื้นที่ฝังกลบและขยะมูลฝอย : กรณีศึกษาสุขาภิบาลในเขตอำเภอแม่สาย แม่จัน และเชียงแสนสุรศักดิ์ บุญลือ
2550ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงเพื่อวาริชกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยั่งยืนสมภพ รุ่งสุภา
2549ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีโสภิต สร้อยสอดศรี
2548ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อกำหนดพื้นที่สำหรับพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย ในเขตบึ่งกุ่ม กรุงเทพมหานครสินีนาถ เส็งหนองแบน
2550ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางน้ำในจังหวัดสมุทรสงครามนิลุบล ผ่องศรี
2549ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกในจังหวัดนครราชสีมาจิรัติวัล เครือศิลป์
2550ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อแบบจำลองการประเมินราคาที่ดินตรงฉัตร โสตทิพยพันธุ์
2545ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการลุกลามของอัคคีภัยขนาดใหญ่ในเขตคลองเตยวิไลลักษณ์ ยั่งยืนสุข
2542ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลอุทิศา กมโล