Browsing by Author ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2535การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง หน่วยการวัดตัวและการสร้างแบบเบื้องต้น วิชาเครื่องแต่งกายสตรีเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างอมรา แย้มศิริ
2531การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถภาพ ของหัวหน้าสำนักงานกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 1 ตามการรับรู้ของตนเอง ครูวิชาการกลุ่มโรงเรียน และผู้บริหารผ่องศรี ปานเจริญ
2526การสูญเปล่าทางการศึกษาของวิทยาลัยครูภาคตะวันตกไพศาล กมลฉ่ำ
2535การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนของการประเมินค่า ที่ใช้รูปแบบมาตรประมาณค่าและผู้ประเมินที่แตกต่างกันสุภาวดี ตั้งบุปผา
2528การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร พัฒนากร และผู้นำท้องถิ่น เกี่ยวกับบทบาทของพัฒนากรในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในเขตสำนักงานพัฒนาชุมชนเขต 7พินพง สัตยพันธ์
2529การใช้แผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต : การศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดลพบุรีวิไล ทองแผ่
2536ผลของการใช้วิธีการสอนแบบมโนธรรมสำนึก ตามแนวความคิดของ เปาโล แฟร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง "ชีวิตครอบครัวที่มีคุณภาพ" ของเยาวชนในชุมชนแออัดพิมพ์ใจ ศิริสาคร
2539รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรกลวิธีการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานครพิทักษ์ นิลนพคุณ