Browsing by Author ธงทอง จันทรางศุ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การถอดถอนข้าราชการประจำจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540กฤตติกา ยุวนะเตมีย์
2543การศึกษาทฤษฎีกฎหมายอาญาใหม่ในร่างพระราชกำหนดลักษณประทุษฐร้ายแก่ร่างกายแลชีวิตรมนุษย์ รัตนโกสินทร ศก 118ฉันชาย โรจนสโรช
2536ความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ : ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของฐาน ความผิดตั้งแต่สมัยกฎหมายตราสามดวงจนถึงสมัยกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127พัชรินทร์ ในพรมราช
2529พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในทางกฏหมายรัฐธรรมนูญธงทอง จันทรางศุ
2544พระราชอำนาจทางการคลังของพระมหากษัตริย์ก่อนพุทธศักราช 2453ชายชาญ ชูวงศ์
2533พระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษ ของพระมหากษัตริย์ไทยเพ็ญจันทร์ โชติบาล
2541พัฒนาการแห่งการจัดองค์กรของอำนาจตุลาการไทย ตั้งแต่พุทธศักราช 2417 ถึง พุทธศักราช 2475ธนวิทย์ ขำศรี
2538มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสร้าง การโฆษณา และการเก็บรักษา วัตถุมงคลในพุทธศาสนายิ่งเทพ จันทรังษี
2525วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปี : รายงานผลการวิจัยสุนีย์ มัลลิกะมาลย์; วิษณุ เครืองาม; ไชยยศ เหมะรัชตะ; สุดาศิริ เฮงพูลธนา; กาญจนา นิมมานเหมินทร์; ดำริห์ บูรณะนนท์; มุรธา วัฒนะชีวะกุล; วิมลศิริ ชำนาญเวช; วีระพงษ์ บุญโญภาส; สุผานิต มั่นศุข; สุษม พัฒนะศิริ; ธงทอง จันทรางศุ; ธิติพันธ์ เชื้อบุญไชย; วานิช ชุติวงศ์
2545วิเคราะห์กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 : ศึกษากระบวนการร่างกฎหมายและประเด็นความรับผิดในทางอาญาคณพล จันทน์หอม
2549สิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา : ศึกษาประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงพุทธศักราช 2478ชัชวาล อัชฌากุล
2542อุตสาหกรรมสื่อวิทยุโทรทัศน์ สภาวะการแข่งขันและมาตรการควบคุมพรรณศรี พัฒนเกียรติ