Browsing by Author ธนวดี บุญลือ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 148  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543กระบวนการการสื่อสารกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด ละ เลิกยาเสพติด ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาศศิพันธุ์ ไตรทาน
2547กระบวนการสื่อสารเพื่อการธำรงรักษางานประเพณีรับบัว ของอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการศิรดา พงษ์ภมร, 2520-
2531กระบวนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาจิตใจผู้เข้ารับการอบรม ของสำนักธรรมปฏิบัตินิตยา จึงเกษมสุข
2547กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่สัมฤทธิ์ผลในธุรกิจประกันชีวิตวรวรรณ อารีประชาภิรมย์, 2520-
2546กลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคมในโครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนจันท์สุดา ตันติวิชญวานิช, 2521-
2542กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกับการตัดสินใจลงทุนในประเทศไทยของนักลงทุนต่างชาติวรวุฒิ ภักดีบุรุษ
2541กลยุทธ์การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวพวงชมพู บำรุงสุข
2543กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมในโครงการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา จังหวัดราชบุรีเนาวนิต ยิ้มวัน, 2512-
2542กลยุทธ์การสื่อสารของทหารในการพัฒนาชุมชนศรินลักษณ์ สวัสดีมงคล
2544กลยุทธ์การสื่อสารของทหารในโครงการฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูเยาวชนผู้ติดยาเสพติดปิยพักตร์ สินบัวทอง
2542กลยุทธ์การสื่อสารของเจ้าหน้าที่บำบัดฟื้นฟู กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมฟื้นฟูของผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูเพื่อเลิกยาเสพติดกนกรัตน์ วงศ์ลักษณพันธ์
2549กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคของกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจิรวัส พรหมศร
2543กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอัญชลี ถิรเนตร, 2517-
2541กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางการจราจรในจังหวัดภูเก็ตมนตรี สุดสม
2543กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการพัฒนาจิตและคุณภาพชีวิต ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลิกยาเสพติดแบบฉับพลันภรินทร ทองลิ่ม, 2515-
2545กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการเพื่อบำบัดยาเสพติดปฏิบัติธรรมนำปัญญาเดชานนต์ มหาภาพ, 2518-
2549กลยุทธ์และประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดภาคใต้ตอนบนพิศมัย ถาวรวงษ์
2542การติดตามข่าวสารกับความพึงพอใจในการสื่อสารและการทำงานของพนักงานเครือซิเมนต์ไทยในช่วงการปรับโครงสร้างธุรกิจโชติหทัย นพวงศ์, 2513-
2534การติดตามความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของเกษตรกรผู้รับสาร จากการรณรงค์ระบบการติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าว จังหวัดชัยนาทในปี 2531จีระวรรณ อยู่ดี
2549การถ่ายทอดความรู้เรื่องไข้หวัดนกผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็คทรอนิกส์ลัลน์ลลิต วัฒนรัตน