Browsing by Author ธัชชัย ศุภผลศิริ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2535กฎหมายและการบริหารการจัดเก็บค่าตอบแทนการใช้ผลงานทางดนตรีกรรมภัทรดา พินิจค้า
2539การกระทำอันเป็นการแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้า และสภาพบังคับทางกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนลินธร ชาติศิริ
2538การคุ้มครองค่านิยมในเครื่องหมายการค้าดวงพร เลิศวงค์ชัชวาล
2539การคุ้มครองลิขสิทธิ์งานแพร่เสียงแพร่ภาพวาทินี รจิตบูรณะกุล
2539การคุ้มครองสิทธิของนักแสดงประสิทธิ์ รวมสิน
2537การทำคำคัดค้านตั๋วเงินสุมิตรา ชื่นชมชาติ
2544การนำสืบพิสูจน์ค่าเสียหายในคดีละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าบรรเทิง สุธรรมพร
2536การบังคับคดีกับสิทธิในเครื่องหมายการค้าหะริน ทองมี
2532การบังคับชำระหนี้จากสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นหลักประกันของธนาคารวงศ์เกษม การถนัด
2536การอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์เชิงบังคับนรินทร ตั้งศรีไพโรจน์
2535การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าวรนุช เซียงพุดซา
2530การใช้งานลิขสิทธิ์โดยชอบธรรมจันทิมา ธนาสว่างกุล
2536การใช้เครื่องหมายการค้ากับสิทธิที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าอดุล ทินะพงศ์
2536การให้ความคุ้มครองความลับทางการค้าในประเทศไทยพีรพล ศรีสิงห์
2532การให้ความคุ้มครองสิทธิข้างเคียงชาติชาย กิติสารศักดิ์
2536คณะกรรมการการกำหนดค่าใช้สิทธิในกฎหมายลิขสิทธิ์ : ศึกษาโครงสร้างและอำนาจ หน้าที่มนทกานติ พันธุ์ไพโรจน์
2529งานอันเป็นวัตถุแห่งลิขสิทธิ์สมพล พรพัฒนเลิศกุล
2535ปัญหากฎหมายของการโอนประโยชน์ในเลตเตอร์ออฟเครดิตวิสิทธิ์ กาญจโนภาส
2539ปัญหากฎหมายลิขสิทธิ์ในอุตสาหกรรมดนตรีอรสา ลีลาทวีวุฒิ
2537ปัญหาการดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธ์ระหว่างประเทศวิชาญ ธรรมสุจริต