Browsing by Author ธำรง เปรมปรีดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2530การประยุกต์ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์และไมโครโปรเซสเซอร์ ในการจัดการไร่นาในชนบทของไทยธำรง เปรมปรีดิ์; ไพบูลย์ ไชยนิล; สุรวุฒิ ประดิษฐานนท์
2529การปรับปรุงเครื่องสูบน้ำแบบดันน้ำไหลตามแนวแกนสำหรับนากุ้งยิ่งยศ น้ำเงิน
2522การป้องกันน้ำท่วมและการจัดระบบคลองระบายน้ำ ภายในบริเวณเมืองเก่าสุโขทัยมนตรี จัตุฑะศรี
2533การศึกษาการนำเอาไมโครคอมพิวเตอร์มาควบคุมระบบการให้น้ำ และแสงแก่พืชทิวา ตันสถิตย์
2531การศึกษาการปรับปรุงเทคโนโลยีการสูบน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตร : กรณีตัวอย่าง หมู่บ้านบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัยชัชวาลย์ ทักษอุดม
2525การศึกษาการไหลผ่านฝายน้ำล้นรูปไฮโดรฟอยล์แบบสมมาตรภักดี วิบูลย์ศิริทัศน์
2521การศึกษาน้ำฝนที่ตกและน้ำที่ไหลในลุ่มแม่น้ำป่าสักสหัส บุญชื่น
2522การศึกษาสภาพน้ำหลากของลุ่มน้ำยมสุนัย สุนทราภา
2524การศึกษาเครื่องสูบน้ำมือโยกโดยการใช้ไม้ไผ่ทำเป็นชิ้นส่วนประกอบวิชิต เวชพันธ์
2531การศึกษาไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กและการจัดการน้ำ ในชุมชนชนบทที่บ้านป่าละอูบน ประจวบคีรีขันธ์สุชาติ ชื่นกิจมงคล
2528ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ม-ช่วงเวลา-ความถี่ของฝน ในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทยไพฑูรย์ กิติสุนทร
2527ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ม-ช่วงเวลา-ความถี่ของฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยกฤษฎา เล่าเรียนดี
2533ระบบการให้น้ำแก่พืชที่ปลูกโดยวิธีไฮโดรพอนิก ควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์พรเทพ ภูริพัฒน์
2520รูปหน่วยไฮโดรกราฟของลุ่มน้ำในแม่น้ำแม่กลองสุนทร สนทราพรพล
2525วิวัฒนาการด้านการสุขาภิบาลในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ : รายงานการศึกษาวัฒนา ธรรมมงคล; ธเรศ ศรีสถิตย์; ธำรง เปรมปรีดิ์
2525อัตราการใช้น้ำของผักสวนครัวที่ปลูกในสวนแนวดิ่งวรากร สอนไชยา
2525เทคโนโลยี่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชนบท 2524 : รายงานผลการวิจัยธำรง เปรมปรีดิ์; ไพบูลย์ ไชยนิล; ชอุ่ม มลิลา; ดิเรก ลาวัณย์ศิริ; สุธรรม วานิชเสนีย์