Browsing by Author ธิดารัตน์ บุญนุช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 40  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2528การติดตามผลบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2525เมธี ปิยะคุณ
2547การน้อมนำสาระสำคัญของหลักธรรมในพระไตรปิฎกเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาดรุณี ชูประยูร, 2504-
2550การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษาตามแนวทศพิธราชธรรมสุพิตรา เศลวัตนะกุล
2552การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดกลยุทธ์น่านน้ำสีคราม : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กนกวรรณ เลื่อยคลัง
2552การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทยตามแนวคิดการจัดการความรู้อรสา ภาววิมล
2550การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับนิสิตนักศึกษาอัจฉรา ไชยูปถัมภ์
2542การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุกทางการศึกษาพยาบาล ในระดับปริญญาตรีอุษณีย์ เทพวรชัย
2545การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบนำตนเองวิชาวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรรค์สร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์อิศริยา ทองงาม
2549การพัฒนารูปแบบศูนย์พัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษาสุรภี โสรัจจกุล
2548การพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการสอนเพื่อเสริมสร้างดุลยภาพของสมรรถนะทางปัญญา อารมณ์ และจริยธรรม ของนิสิตนักศึกษาวรลักษณ์ ชุมสาย ณ อยุธยา
2550การพัฒนาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขากายภาพบำบัดที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้ผลลัพธ์ปลายทางเป็นฐานรุ้งเพชร สงวนพงษ์
2538การวิเคราะห์กระบวนการจัดการฝึกงาน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สายวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิลาวรรณ รพีพิศาล
2532การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนันทวรรณ เจริญจิตต์
2541การวิเคราะห์บทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สินีนาฏ บุญช่วย
2536การวิเคราะห์บทบาทของอาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชภัทรฤดี สุพัฒโสภณ
2538การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพลังชีวิตอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพในมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานครกรรณิการ์ สุวรรณโคต
2537การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ทางสังคมและการเมือง ของนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับภาวะวิกฤตในประเทศไทยศาณี สุวรรณพัฒน์
2539การวิเคราะห์สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ในวิทยาลัยครูทศพร วรรณทอง
2530การวิเคราะห์โครงการจัดการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ สำหรับบุคลากรประจำการ ของสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ทรงศักดิ์ พิริยะกฤต
2531การศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชนนักรบ ระวังการณ์