Browsing by Author ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 38  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การกำกับดูแลและความรับผิดของบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือปาลิดา รัตนาวิบูลย์
2534การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรกับการลดอุปสรรค ของการส่งออกกฤติกา เรืองดิษฐ์
2544การจัดเก็บภาษีบริษัทต่างประเทศจากการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : กรณีภาษีเงินได้จากการขายสินค้าที่มีรูปร่างธิดา ชินเวศยวงศ์, 2519-
2554การนำผลขาดทุนสุทธิมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ : ศึกษากรณีการปรับโครงสร้างองค์กรภัทรกร อุดมผล
2552การนำวิธีการไกล่เกลี่ยมาใช้ในการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรในชั้นก่อนฟ้องคดีธฤษิดา เอี่ยมสุขแสง
2554การนำหลัก Attribution ในการกำหนดเงินได้ให้กับสถานประกอบการถาวร (The attribution of profits to permanent establishments) ตาม OECD model มาใช้ในประเทศไทยรัฐพล ปั้นทองพันธุ์
2555การนำหลักการว่าด้วยเนื้อหาทางเศรษฐกิจ (Economic substance doctrine) มาใช้ในประเทศไทยอภิรดี ชัยกิจอุราใจ
2552การยกเลิกข้อบทเกี่ยวกับการบริการส่วนบุคคลที่เป็นอิสระตามอนุสัญญาต้นแบบขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา : ข้อพิจารณาสำหรับประเทศไทยนฤมล พุ่มเมือง
2539การสำรองหนี้สงสัยจะสูญและการจำหน่ายหนี้สูญของสถาบันการเงิน : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างมาตรฐานการบัญชีหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ง ประเทศไทยและหลักเกณฑ์ตามประมวลรัษฎากรกีรติ กีรติยุติ
2531ความรับผิดฐานหลีกเลี่ยงอากรศุลกากรพงศ์ชัย จินดา
2556ความเป็นธรรมในการจำหน่ายหนี้สูญตามประมวลรัษฎากรนรฤทธิ์ ตันติวุฒิไกร
2537ประเด็นกฎหมายในการจัดทำหลักประกันแก่สถาบันการเงิน สำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมสุรีณา วินัยสถาพร
2539ปัญหากฎหมายภาษีอากรเกี่ยวกับหุ้นปันผลธนะศักดิ์ จรรยาพูน
2552ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการขจัดภาษีซ้อนระหว่างประเทศภายใต้ประมวลรัษฎากรของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทยมณีรัตน์ สังวรวงษ์พนา
2550ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการถือหุ้นอำพรางในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวณภัทร ธัญญกุลสัจจา
2536ปัญหากฎหมายในสัญญาแฟคเตอริ่ง(สัญญารับซื้อ และให้บริการเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้การค้า)สถิตย์ เสนสุภา
2536ปัญหาการกำหนดรายได้ชวินทร์ ลาภพิทักษ์พงษ์
2543ปัญหาการนำหลักการตั้งราคาโอนมาใช้กับภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามประมวลรัษฎากรสมศักดิ์ อนรรฆเสลา
2538ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ใจรัก เอื้อชูเกียรติ
2555ปัญหาภาษีเงินได้เกี่ยวกับค่าเสียหายกันตพิชญ์ อินชมภู