Browsing by Author ธีระชัย ปูรณโชติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 97  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2517กริยาร่วมทางวิจาในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพเยาว์ ผลพฤกษ์
2535การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาพงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว
2521การติดตามผู้สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ จากโรงเรียนราษฎร์ปาน กิมปี
2524การทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
2535การนำความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันตามการรับรู้ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพื้นที่การพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกวราภรณ์ กุศลมโน
2521การผลิตและการใช้ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาอลิศรา ศิริศรี
2530การวิเคราะห์คำถามที่ส่งเสริมความคิดแบบสืบสอบในหนังสือเรียน วิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขวัญใจ โรจนี
2522การวิเคราะห์พฤติกรรมทางวาจาในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชลอ วงศ์แสวง
2523การวิเคราะห์แบบเรียนวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาปีที่สี่ เล่มหนึ่งบรรพต วงศ์แสวง
2539การศึกษาความบกพร่องในกระบวนการแก้ปัญหาโจทย์ฟิสิกส์ประยุกต์ 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สายช่างอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพมหานครธนัฎฐา ฉายขุนทด
2519การศึกษาทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่องานอุตุนิยมวิทยาสุวพันธ์ นิลายน
2523การศึกษาพัฒนาการทางสติปัญญาตามทัศนะของพีอาเจท์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดปทุมธานีอำนาจ มั่นทน
2538การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลี่ยนในวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 5ศิวลี ส่งบุญ
2528การศึกษาสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตการศึกษา 10ธนะศักดิ์ ตรีสุทธิวงษา
2518การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "เปลือกโลก" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1อาภาพร วุฒิศาสตร์
2519การสร้างชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง "แสงช่วยในการเห็น" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2วรุณวดี โชคบรรดาลสุข
2517การสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสอบกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่สี่สุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ์
2518การเปรียบเทียบการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสอบระหว่างวิธีสาธิต และวิธีปฏิบัติการทดลองนิมิตร มาศเกษม
2524การเปรียบเทียบกิริยาร่วมในห้องเรียนระหว่างกลุ่มนักเรียน ที่มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกันเฉลิมพงศ์ เศรษฐี
2522การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ ระหว่างนักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์ หลักสูตร 2503 กับหลักสูตรสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ประทุม ทองพูน