Browsing by Author ธีระพร อุวรรณโณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 64  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2527การทดลองกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับผลของการช่วยตนเองไม่ได้ ที่เกิดจากการเรียนรู้ที่มีต่อความมั่นใจในการทำงานและผลงานในภายหลังนภาพร จึงพัฒนาปรีชา
2544การทดลองภาคสนามเกี่ยวกับความแตกต่างทางเพศในพฤติกรรมการช่วยเหลือจำแนกตามทักษะในการให้ความช่วยเหลือของแต่ละเพศสรณะ วินิจฉัยกุล
2538การทดลองภาคสนามเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเพศในพฤติกรรมการช่วยเหลือวิภาพรรณ จีระธัญญาสกุล
2548การทดสอบการเชื่อมโยงโดยนัย : วิธีใหม่ในการวัดเจตนาคติและปัญญาทางสังคม เมื่อประยุกต์ใช้ในสถานการณ์กลุ่มที่มีองค์ประกอบความเป็นกลุ่มน้อยที่สุดทิพย์นภา หวนสุริยา; ธีระพร อุวรรณโณ
2553การทำนายความชื่นชอบงานโฆษณาที่วางกรอบสารต่างกันจากความเป็นปัจเจกนิยม-คติรวมหมู่โดยมีเป้าหมายการควบคุมของบุคคลเป็นตัวแปรส่งผ่านจตุพร นุตะศะริน
2549การทำนายความพึงพอใจในงาน และความผูกพันทางจิตใจต่อองค์การจากภาวะผู้นำแบบนักปฏิรูป โดยมีความชอบพอผู้นำเป็นตัวแปรส่งผ่านปัทมา จิตรศรีสวัสดิ์
2534การทำนายความพึงพอใจในงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้นบริษัทการ บินไทย จำกัด ด้วยคะแนนการกำกับการแสดงออกของตนนิตยา รัตนพิชิต
2553การทำนายความไม่สอดคล้องระหว่างเจตคติต่อกลุ่มทางการเมืองในประเทศไทยที่วัดโดยตรงกับที่วัดโดยนัย ด้วยตัวแปรการกำกับการแสดงออกของตนและบุคลิกภาพแบบเมคคิเวลเลียนสุมาลัย พวงเกตุ
2547การทำนายผลการปฏิบัติงานของผู้ตาม โดยการประเมินความเป็นผู้นำนักปฏิรูป และความเป็นผู้นำนักแลกเปลี่ยนสวรุส นภวงศ์ ณ อยุธยา, 2522-
2529การทำนายพฤติกรรมการเลือกสมัครสอบเข้าเรียนต่อคณะวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานครถาวร แซ่ตั้ง
2529การทำนายและการทำความเข้าใจ เจตนาและพฤติกรรมการให้นมบุตรของมารดา ตามแนวทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผลอัจฉราพร สุวรรณฑล
2553การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุอิงทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของพฤติกรรมการสมัครเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปิยฉัตร ไตละนันทน์
2545การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทย กับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบัน ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ : รายงานผลการวิจัยพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์; ธีระพร อุวรรณโณ; เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์; สุภาพรรณ โคตรจรัส; คัคนางค์ มณีศรี; พรรณระพี สุทธิวรรณ
2538การสำรวจความเชื่อ เจตคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม เจตนา และพฤติกรรมการบริจาคโลหิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมันทนา สิริรัตโนภาส
2533การสำรวจความเชื่อ เจตคติ เจตนา และพฤติกรรมการเลือกศึกษาต่อสายสามัญหรือสายอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร ตามแนวทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผลเรวดี วัฒฑกโกศล
2539การเข้าถึงเจตคติต่อการบริโภคสินค้าไทย ภายหลังกระบวนการการรับรู้ตนเองและการเสริมความมั่นคงของเจตคติขวัญใจ นัคราเรือง
2530การเปรียบเทียบรูปแบบของฟิชไบน์กับรูปแบบของทรัยแอนดิส ในการศึกษาพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของครูและผู้นำท้องถิ่น ในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 28 ธันวาคม 2529มนัส จินตนะดิลกกุล
2534การเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล และความพึงพอใจในงานของพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่มีอายุ ตำแหน่ง และระดับการศึกษาแตกต่างกันสมสุข ติลกสกุลชัย
2551ความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับความสุขเชิงอัตวิสัยในเกษตรกรชนัดดา ภูหงษ์ทอง
2548ความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาการสัมผัส ความก้าวร้าวและความปรารถนาในการใช้สื่อที่รุนแรงเพื่อความบันเทิงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอัจฉริยา เลิศอนันต์วรกุล