Browsing by Author นฤมล บรรจงจิตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายองค์กรชุมชน : กรณีศึกษา กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราดอภีษฎา คุณาพรธรรม
2546การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมอมรา พงศาพิชญ์; ศิริเชษฐ์ สังขะมาน; กอบกุล สามัคคี; นภัส กอร์ดอน; อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา; สุริยา วีรวงศ์; ประโยชน์ เจริญสุข; นฤมล บรรจงจิตร์; นฤมล อรุโณทัย; อเนกพล เกื้อมา; จิรวรรณ ตั้งจิตเมธี; พินิจ ลาภธนานนท์
2541ความต้องการกำลังคนภาคอุตสาหกรรม : ศึกษากรณีอุตสาหกรรมสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์นฤมล บรรจงจิตร์
2539งานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ : รายงานฉบับสมบูรณ์นฤมล บรรจงจิตร์; ฉวีวรรณ สายบัว; ประไพ เกสรา; สารภี ฤทธิรักษ์
2552บทบาทขององค์กรชุมชนในการป้องกันความเสี่ยงของเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษาชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง 324 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครปรวัน จันทรังษี
2550องค์กรทางสังคมและการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพคนพิการ : กรณีศึกษาศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการจิตติมา คิ้มสุขศรี
2549โครงการกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน : รายงานฉบับสมบูรนฤมล บรรจงจิตร์