Browsing by Author นันทวัฒน์ บรมานันท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 78  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2539กฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบวินิจ เจริญชัยยง
2539กระบวนการทางกฎหมายในการแปรรูปกิจการของรัฐไปเป็นของเอกชนอนวัช มาลาวาลย์
2545กระบวนการให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นศิริลดา ประสพทรัพย์
2552การกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามดำเนินกิจการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามบทบัญญัติมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542สุทธินันท์ สาริมาน
2539การควบคุมการใช้จ่ายเงินแผ่นดินนอกงบประมาณมนตรี เจริญฉัตรชัย
2555การควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารโดยฝ่ายนิติบัญญัติ : ศึกษากรณี พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.2554สุรัชนี พานำมา
2539การควบคุมงบประมาณแผ่นดินโดยรัฐสภาในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีงบประมาณรายจ่ายวีระ ไทยวานิช
2540การควบคุมประกาศหรือคำสั่งของคณะปฏิวัติ รัฐประหารมิให้ขัดรัฐธรรมนูญ โดยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญและศาลยุติธรรมพิสิฐ ธรรมกุล
2556การจัดตั้งและการดำเนินการของวิสาหกิจมหาชนท้องถิ่น : ศึกษากรณี บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัดฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช
2549การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดวรัญญา ทัศนีศรีวงศ์
2555การทบทวนคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญพุฒิพันธุ์ อภิไชยาวาทย์
2558การนำทฤษฎีว่าด้วยนิติกรรมทางปกครองที่อาจแยกฟ้องได้มาใช้ในการพิจารณาคดีปกครองของไทยเบญจรงค์ รุ่งมณีกุล
2553การนำมาตรการทางกฏหมายมารองรับการจัดทำบริการสาธารณะในระบบ PPPกุลศักดิ์ ช่วยชู
2538การนำระบบการออกเสียงแสดงประชามติมาใช้ในประเทศไทยทวีสิน กีรบุตรสุวรรณ
2550การนำวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้ในวิธีพิจารณาคดีปกครองปริตตา สดสง่า
2549การบังคับคดีปกครองก่อนและหลังการจัดตั้งศาลปกครองอภิรดี พลอยเลื่อมแสง
2546การเสนอปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครองของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาตามมาตรา 198 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยภิรมย์พร คำปินตา
2535การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี : ศึกษาทางรัฐธรรมนูญไทยปณิธาน วิสุทธากร
2542การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกิตติพงศ์ ทองปุย
2552การใช้สิทธินัดหยุดงานในกิจการบริการสาธารณะด้านการขนส่งอรวรรณ สุบงกฎ