Browsing by Author นันทิกา ทวิชาชาติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การเปรียบเทียบระหว่างวิธีรักษาทางจิตเวชมาตรฐาน กับการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกับวิธีรักษาทางจิตเวชมาตรฐาน ในผู้ป่วยโรควิตกกังวลทิภาพร อังคกุล
2549การเห็นคุณค่าในตนเอง และความสัมพันธ์ระหว่าง การเห็นคุณค่าในตนเอง กับการปรับตัวในสังคมของนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศิริวรรณ ทวีวัฒนปรีชา
2545ความชุกของภาวะซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวล และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยโรคเอดส์ที่เข้ารับการรักษา ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรีเตือนใจ ห่วงสายทอง
2546ความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยนอกโรคจิตเภทเรื้อรัง สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาปรียนันท์ สละสวัสดิ์, 2502
2546ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการทำกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ภาพันธ์ เจริญสวรรค์
2546ความชุกของภาวะวิตกกังวลในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกจากโรคหลอดเลือดสมองที่เข้ารับการทำกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ชุติมา หรุ่มเรืองวงษ์
2551ความชุกภาวะวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จีรวรรณ จบสุบิน
2548ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดจากการทำงานและภาวะเบื่องานในพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)กิตติพงษ์ เชี่ยวรุ่งโรจน์
2549ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญในข้าราชการครูอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาวิทิตา ไชยศรี
2552ความบกพร่องทางพุทธิปัญญาด้านการบริหารด้านต่างๆ ในผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมองชนิดรุนแรงน้อยชาวิท ตันวีระชัยสกุล
2550ความพึงพอใจในชีวิตของข้าราชการครูวัยก่อนปลดเกษียณ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครสุรพิเชษฐ์ สุขโชติ
2534ความรู้, เจตคติ, พฤติกรรมเสี่ยงกับโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครสมร อริยานุชิตกุล
2545ประสิทธิผลของโดนิเพซิล ในการลดการเสียความสามารถทางพุทธิปัญญาจากการรักษาด้วยไฟฟ้าในโรคจิตเภทรัศมน กัลยาศิริ
2535ปัจจัยด้านจิตใจของสตรีที่มีบุตรยากในคลินิกผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุนีรัตน์ อนันทวุฒิกานนท์
2552ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและพฤติกรรมการจัดการความเครียดของตำรวจตระเวนชายแดน กองร้อย 446 จังหวัดนราธิวาสมนทิรา ปรีชา
2549ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ด้านรูปร่างและความสัมพันธ์กับความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ของนักเรียนมัธยมปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานครสุชีราพันธ์ ศรีสินทรัพย์
2553ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในพระภิกษุสูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครธวัลรัตน์ ศรีวิลาศ
2535ผลการฝึกการผ่อนคลายต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ที่ได้รับรังสีรักษาฉัตรแก้ว สุทธิพิทักษ์
2555ผลของการฝึกกีฬาภูมิปัญญาไทยต่อพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุสมศรี ปานพันธุ์โพธิ์
2537ผลของการให้สุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่มแก่ญาติผู้ป่วยจิตเภท ต่อความวิตกกังวลอร่ามศรี เกสจินดา