Browsing by Author นิพนธ์ เทพวัลย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2515การคาดคะเนการผลิตพยาบาลให้เพียงพอกับประชากรของประเทศไทยจากพ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2524กุลตรา วีรวัฒนโยธิน
2521การย้ายถิ่นของนักศึกษาวิทยาลัยครูระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ในกรุงเทพมหานครวิสาข์ วิทูธีรศานต์
2520การย้ายถิ่นเพื่อการศึกษาของนักเรียนฝึกหัดครูในภาคเหนือเติมศักดิ์ สุวรรณประเทศ
2520การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการทำงานของสตรีไทยในเขตเมืองและชนบทระพีพรรณ หุ่นพานิช
2525ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว ของประชากรหมู่บ้านประมงสุจิตรา กิจวิวัฒนาชัย
2515ความสัมพันธ์ระหว่างการสมรสกับการเจริญพันธุ์ของสตรีไทยมุสลิม ในจังหวัดภาคใต้สุทธิพงศ์ พรหมไพจิตร
2528ตัวกำหนดข้างเคียงต่อภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยนิพนธ์ เทพวัลย์
2514ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรที่มีอิทธิพลต่ออายุแรกสมรสของคนไทยในชนบทสมหมาย วันสอน
2514ปัจจัยที่ทำให้เด็กวัยรุ่นไทยในชนบทเลือกทำงาน หรือศึกษาต่อหลังจากศึกษาภาคบังคับชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา
2530ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติทางด้านอนามัยของประชากร ในเขตชุมชนแออัดที่ปรับปรุงแล้วประเจตน์ เกษน้อย
2515ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของครัวเรือนไทยในชนบทเบ็ญจา ศิลป์ประสิทธิ์
2530ปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนบุตรที่คาดหวังของสตรีในชนบทพรพิพัฒน์ เลขธรากร
2521ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลาการคงใช้วิธีการคุมกำเนิดของสตรี ที่มารับบริการวางแผนครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานครจารุณี นะวิโรจน์
2515ปัจจัยที่ยังผลต่อการปฏิบัติทางด้านอนามัยของชาวชนบทในประเทศไทยสายใจ คุ้มขนาบ
2522ภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยในหมู่บ้านประมงเกื้อ วงศ์บุญสิน
2524ลักษณะช่วงห่างการมีบุตรของสตรีไทยในเขตเมืองจันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย
2509สถาบันส่งเสริมอุตสาหกรรมส่วนเอกชนตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาตินิพนธ์ เทพวัลย์