Browsing by Author นิพนธ์ ไทยพานิช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 37  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2528การจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดเลยสุชาติ ศรีสุวรรณ
2528การจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด :bการศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดกาญจนบุรีสุนทร ไคลมี
2534การดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตย ในสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติชอุ่ม อำรุ่ง
2534การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดลำปางขนิษฐา วิเศษคุปต์
2529การดำเนินงานนิเทศการฝึกสอนในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : การศึกษาเฉพาะกรณีวาณี เอี่ยมศรีทอง
2532การติดตามผลการใช้เทคนิคการนิเทศแบบคลินิกในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 9อรุณ ทรงงามทรัพย์
2530การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร เจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) พุทธศักราช 2525เกรียงศักดิ์ วัฒนะรัตน์
2530การนำเสนอแนวทางการนิเทศการสอนครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมาพิศวง อิ่งศิริวัฒน์
2530การนำเสนอแนวทางการนิเทศการสอนครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรีสรรเสริญ สุวรรณ์
2535การประเมินความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับการนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน ของผู้บริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาที่เปิดสอนตามโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเฉลิมลักษณ์ เนื้อไม้
2530การประเมินโครงการฝึกสอนของวิทยาลัยพลศึกษาสมุทรสาครบุญส่ง กุสุโมทย์
2528การรับรู้เกี่ยวกับสมรรถภาพของตนเองของครูประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครวีระพล อารวรรณ
2527การวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 เกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดีประเสริฐ กิติรัตน์ตระการ
2527การวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 เกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดีเรียบร้อย ปรึกไธสง
2534การศึกษาการดำเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครอร่ามศรี แย้มคลี่
2534การศึกษาการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาในวิทยาลัยพลศึกษาเยาวลักษณ์ นาคปฐม
2531การศึกษาการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา ประจำปีการศึกษา 2530ประทุม เพิ่มวัฒนา
2532การศึกษาการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ประจำเขตการศึกษา ฝ่ายนิเทศงานปฏิบัติการสอน สังกัดกรมสามัญศึกษาเชวงเวช เผือกผ่อง
2532การศึกษากิจกรรมการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์อำเภอ เขตการศึกษา 8ประเสริฐ ศรีถาวร
2531การศึกษาความเข้าใจของผู้บริหารและครูต่อการนิเทศงานวิชา ภายใต้โครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือปราโมทย์ สุวรรณกิจ