Browsing by Author นิพัทธิ์ กาญจนธนาเลิศ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารุนแรง ชนิดเฉียบพลันและชนิดเรื้อรังอังคาร ศรีชัยรัตนกูล
2546ความคาดหวังต่อบริการและบริการที่ได้รับของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลศรีธัญญาจันทร ยี่สุ่นศรี
2547ความชุกของภาวะความบกพร่องทางเพศในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ที่ใช้ยาต้านเศร้ากลุ่มเซโรโทนิน สเปซิฟิก รีอัพเทค อินฮิบิเตอร์จิตราภรณ์ บุญถนอม
2547ความพึงพอใจของผู้รับบริการ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มยุรี ก้วยเจริญพานิชก์, 2524-
2545ความรู้ เจตคติ ทักษะการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพจิตและความเครียดของครู ในเขตอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีนิศารัตน์ เอี่ยมชาญบรรจง
2545ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเภทของญาติ แผนกผู้ป่วยนอกจิตเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มุจรินทร์ พัดน้อย, 2520-
2535ผลกระทบด้านจิตใจและสังคมของผู้ป่วยต้อหินชนิดเรื้อรังสิริพัชร รัตแพทย์
2548ภาวะซึมเศร้าของสตรีวัยเปลี่ยนที่มารับบริการที่คลินิกวัยหมดประจำเดือน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พิสิฎฐ์ ชัยประเสริฐสุด, 2511-
2538สุขภาพจิตของผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพมหานครผจงจิต ผาภูมิ
2550สุขภาพจิตของผู้ชายที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเพศที่มีอาชีพบริการกฤตย์ กานต์กรกช
2550สุขภาพจิตของผู้ติดเชื้อ HIVศิริพร กล้าหาญ
2534เด็กออทิสติกกับผลกระทบต่อพ่อแม่กัญญา ธัญมันตา
2547แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิตศันสนีย์ ภู่พงศ์พัฒนา, 2509-