Browsing by Author นิลุบล คล่องเวสสะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การประเมินสวนสาธารณะเพื่อลดค่าใช้จ่ายงานบำรุงรักษาภูมิทัศน์ กรณีศึกษา สวนสันติภาพนีลปัทม์ โพธิ์สุวัฒนากุล
2560การประเมินหลังการใช้งานเพื่อพัฒนาพื้นที่ลานหน้าวัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมวงศ์วรารัตน์ วัตตะโส
2551การพัฒนาพื้นที่สีเขียวตามหลักแนวคิดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กรณีศึกษาโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าภวินท์ สิริสาลี
2551การพัฒนาวัดเพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวของเขตเมืองชั้นในกรุงเทพมหานครประภัสรา นาคะ
2552การฟื้นฟูย่านตลาดพระโขนงพรนภา พรพันธุ์ไพบูลย์
2546การศึกษาลักษณะทางกายภาพที่พึงประสงค์ของถนนคนเดิน : กรณีศึกษาถนนท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่สุมาณี อำพันทรัพย์
2558"การหาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวของเขตดินแดง"ภราดร แก้วไสพร
2555การเปรียบเทียบความคิดของ ประติมากร ภูมิสถาปนิก และ ผู้ได้รับประโยชน์ ต่อการใช้ประติมากรรมลอยตัวเป็นองค์ประกอบพื้นที่สาธารณะในเมืองธีรภัทร จิโน
2547การใช้พื้นที่ภายนอกอาคารในชุมชนอยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย : กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลองสามธานินทร์ เมฆินทรางกูร, 2515-
2559ข้อพิจารณาในการออกแบบสนามเด็กเล่นรูปแบบธรรมชาติวนิดา หนุ่มสุข
2546พฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะที่เป็นผลจากสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ของสวนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนิธิวดี ทองป้อง
2553ศักยภาพพื้นที่ว่างย่านพาณิชยกรรมในเขตบางรักเพื่อการเชื่อมต่อโครงข่ายพื้นที่ว่างและการสัญจรทางเท้ามานิต ทรัพย์เพิ่ม
2555องค์ประกอบของภูมิทัศน์ทางด้านกายภาพกับการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่สาธารณะ : กรุงเทพมหานครมณีนุช พูลสวัสดิ์
2552เครื่องมือประเมินการให้บริการสวนสาธารณะระดับชุมชนสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครพรภัทร์ ลือบุญธวัชชัย
2556แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อสนับสนุนแนวคิดเมืองสีเขียวเสาวคนธ์ สนธิมูล
2550แนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณย่านธุรกิจสีลมช่วงถนนคอนแวนต์ถึงถนนนราธิวาสราชนครินทร์ชีวารัตน์ กลับคุณ
2547แนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยขอนแก่นยสินธรา ชาทอง
2552แนวทางการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางสีเขียวในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวาและพื้นที่ต่อเนื่องเดวิตร์ สุขเสน
2549แนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอก และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุของสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ในจังหวัดนครราชสีมาชุมเขต แสวงเจริญ; นิลุบล คล่องเวสสะ
2538แนวทางการใช้พืชพรรณในการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองพรสถิตย์ ศรีเมือง