Browsing by Author บรรจบ บรรณรุจิ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2542การนำเสนอรูปแบบการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวพุทธศาสตร์ดลพัฒน์ ยศธร
2539การวิเคราะห์ชาตกัฏฐกถาด้วยทฤษฎีมานุษยวิทยาสัญลักษณ์อนุสรณ์ อุณโณ
2534การศึกษาบทบาทผู้หญิงในอรรถกถาชาดกกับชาดกที่แต่งในประเทศไทยพรวิภา วัฒรัชนากูล
2532การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องพระอสีติมหาสาวกกับการบรรลุธรรมบรรจบ บรรณรุจิ
2555นันโทปนันทสูตรคำหลวง : การวิเคราะห์ศิลปะการแปลและกลวิธีทางวรรณศิลป์อัสนี พูลรักษ์
2547"บวช" ที่มา ความหมาย และอิทธิพลบรรจบ บรรณรุจิ
2541ปฐมสมโพธิ ปริจเฉทที่ 1-7 : การตรวจชำระและศึกษาวิเคราะห์พระมหาสุรพล สิงคิรัตน์
2550ประณามบทและนิคมนกถาในวรรณคดีบาลี : แนวคิด รูปแบบ และภาษาพระมหาสายัญ ศรีอ่อน
2546ผู้หญิงอินเดียกับการศึกษาสมัยใหม่ อะไรคืออุปสรรคบรรจบ บรรณรุจิ
2544พระปัจเจกพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกพระมหาดุสิต แสวงวงค์
2547สังคีติยวงศ์ : ลักษณะภาษาและการประพันธ์พระมหาประเสริฐ รุนรา
2547สาวกนิพพาน : การตรวจชำระ ลักษณะภาษา และการประพันธ์พระมหาโยธิน ปัดชาสี
2545อุปมาอุปไมยในคัมภีร์วิสุทธิมรรคพระมหาฉัตรชัย มูลสาร
2555โลกบาลในวรรณคดีพุทธศาสนาณัชพล ศิริสวัสดิ์