Browsing by Author บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2534กฎหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทรัพยากรป่าอนวัช ยาวิชัย
2530การชำระหนี้กองมรดกสิทธิชัย พูนเกษม
2538การนำ "ระบบอิมพีชเมนต์" มาใช้ในประเทศไทยกานดา สิริฤทธิภักดี
2539การปฏิรูปกฎหมาย : ศึกษาในแง่องค์กร, กระบวนการและเทคนิคอภิวัฒน์ คำโมง
2529การมอบอำนาจในฝ่ายบริหารของไทยอภิรดี พงษ์ดนตรี
2538การใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนและสิทธิ ในการเรียกคืนอสังหาริมทรัพย์ของผู้ถูกเวนคืน ตามกฎหมายไทยสันติ ปิยะทัต
2536ขอบวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการดวงกมล รังษีธรรมปัญญา
2531ความรับผิดชอบร่วมกันของรัฐมนตรีในทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521ทรงศักดิ์ วุฒิคะโร
2537คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกรัฐสภาศรัณยู โพธิรัชตางกูร
2546ทิศทางการวิจัยทางนิติศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
2539นโยบายของรัฐและมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน : กรณีศึกษาพื้นที่ป่าไม้นราชูวงศ์ โลกะกะลิน
2539บทบาทของรัฐสภาไทยในการตรากฎหมาย : ศึกษากระบวนการนิติบัญญัติไทย ช่วง พ.ศ. 2507-2516ดาสินี มาลัยพงษ์
2539บทบาทของรัฐสภาไทยในการตรากฎหมาย : ศึกษากระบวนการนิติบัญญัติไทยระหว่าง พ.ศ. 2527-2537แนบ สุดสงวน
2536ปัญหาการบังคับการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยในส่วนที่เกี่ยวกับส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐไชยศ วิพุธานุพงษ์
2537ปัญหาทางกฎหมายการให้สิทธิพิเศษแก่รัฐวิสาหกิจในประเทศไทยชลทิชา แข็งสาริกิจ
2529ปัญหาทางกฎหมายมหาชนบางประการเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ข่าวสารโดยเครื่องคอมพิวเตอร์กงจักร์ โพธิ์พร้อม
2539ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยการยึดทรัพย์สินนักการเมืองตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ฉบับที่ 26พีรศักดิ์ ภัทรปีติกุล
2528ปัญหาทางกฎหมายและการบริหารเกี่ยวกับที่ราชพัสดุสมศักดิ์ ขวัญแก้ว
2539ปัญหาเอกสิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภาในกรณีการถ่ายทอดการประชุมสภาทางวิทยุและโทรทัศน์จีรพงศ์ วัฒนะรัตน์
2535ปัญหาในการดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการพลเรือน ภายหลังที่ออกจากราชการไปแล้ว ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2518 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องสมพงษ์ รัตติกาลชลากร