Browsing by Author บุญมี เณรยอด

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2533การจัดการสอนวิชาพื้นฐานวิชาอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในพื้นที่การพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกเชิดชัย เขียวสุทธิ
2552การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงจากการจัดหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยหนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม
2537การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรี พุทธศักราช 2531 ของวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์สุภาวดี เครือโชติกุล
2531การศึกษาความต้องการเกี่ยวกับการนิเทศการสอน ของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครอักษรา ประสิทธิ์ศิลป์
2531การศึกษาความเข้าใจของผู้บริหารและครูต่อการนิเทศงานวิชาการ ภายใต้โครงการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในภาคกลางและภาคเหนือพิศเพลิน ละม้ายแข
2528ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และบุคลากรเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในเขตการศึกษา 9พงษ์พิศ พานิล
2527ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการ ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมศักดิ์ ยะโสธร
2525ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการเลือกสอนวิชาเลือก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษพิมล วิเศษสังข์
2526ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกสอนของผู้บริหารโรงเรียน ในภาคเหนือวิรัช ไชยรักษ์
2531ความต้องการการนิเทศการสอนของครูผู้สอนชั้นเด็กเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธรดิเรก ศรีวะโสภา
2535สภาพและปัญหาการจัดวิชาอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนประถมศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติพิบูลขวัญ ขวัญเมือง
2532สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรประถมศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครอรพร ยามโสภา