Browsing by Author บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การศึกษากลุ่มอาการที่มีร่วมกับประจำเดือน : รายงานผลการวิจัยรัตนา สินธุภัค; เอกพันธ์ ฤทธา; ไพลิน ศรีสุโข; เขมิกา ยามะรัต; เอื้อมพร คชการ; จงกล ตั้งอุสาหะ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์
2547การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อยั่วยุของคนไทย : รายงานผลการวิจัยเอื้อมพร คชการ; จงกล ตั้งอุตสาหะ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์; เขมิกา ยามะรัต
2547การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : รายงานผลการวิจัยธนสร ตันศฤงฆาร; สุนทร ศุภพงษ์; นันทนา ชูฉัตร; วีันัส อุดมประเสริฐกุล; อนุสรณ์ รังสิโยธิน; กัลยา ซาพวง; เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์; โสภี อุณรุท
2543การใช้บริการทางเพศในมุมมองของสตรีผู้ให้บริการเขมิกา ยามะรัต; จงกล ตั้งอุตสาหะ; เอื้อมพร คชการ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์; นิกร ดุสิตสิน
2543ตัวของหนู : หนังสือป้องกันการถูกล่วงเกินทางเพศ : รายงานการศึกษาเขมิกา ยามะรัต; เอื้อมพร คชการ; จงกล ตั้งอุตสาหะ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์; นิกร ดุสิตสิน
2542พฤติกรรมทางเพศ และความคิดเห็นต่อชาย ที่มาใช้บริการทางเพศของหญิงบริการเขมิกา ยามะรัต; จงกล ตั้งอุตสาหะ; เอื้อมพร คชการ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์; ไพลิน ศรีสุขโข; นิกร ดุสิตสิน
2542เพศสัมพันธ์นอกสมรสของชาย ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลบางรักพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป; เขมิกา ยามะรัต; เอื้อมพร คชการ; จงกล ตั้งอุสาหะ; บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์; เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย; ปิยลัมพร หะวานนท์; นิกร ดุสิตสิน