Browsing by Author บุษบง ตันติวงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการศึกษาเด็กอย่างใคร่ครวญเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองและการปฏิบัติของครูการศึกษาปฐมวัยหฤทัย อนุสสรราชกิจ
2553การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในโรงเรียนรวมมานิตา ลีโทชวลิต
2538การพัฒนาชุดการจัดประสบการณ์การเขียนร่วมกัน ตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติสำหรับเด็กอนุบาลภาวิณี แสนทวีสุข
2539การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการสอนแบบโครงการ เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กวัยอนุบาลวัฒนา มัคคสมัน
2540การพัฒนาหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยระดับอนุบาล สำหรับเด็กไทยในโรงเรียนนานาชาติปัทมา นาคะสนธิ์
2545การพัฒนาโปรแกรมการปรับปรุงการพูดสำหรับครูปฐมวัยโดยใช้เทคนิคการละครวราภรณ์ โพธิ์ศรีประเสริฐ
2551การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันปัญหาพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถทางสังคมในห้องเรียนของเด็กวัยอนุบาลเกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์
2545การพัฒนาโปรแกรมการระดมสรรพกำลังของเครือข่ายโรงเรียนในการใช้ป่าชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นแหล่งวิทยาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กวัยอนุบาลปณิตา ศิลารักษ์
2541การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาแบบพหุวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองของเด็กวัยอนุบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุธารา โยธาขันธ์
2547การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถทางการขับร้องของครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กวัยอนุบาลโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดทางดนตรีของโคดายวิมลรัตน์ วิมลรัตนกุล
2543การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถในการจัดเนื้อหาสาระด้วยแผนภาพ สำหรับนักศึกษาฝึกหัดครูสาขาการศึกษาปฐมวัยศิริลักษณ์ หย่างสุวรรณ, 2515-
2551การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้และถักทอสายใยระหว่างวัยผ่านวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมเสริมสร้างสังคมของเด็กวัยอนุบาลที่มีต่อผู้สูงอายุวิลาวัลย์ คัดทะจันทร์
2542การพัฒนาโปรแกรมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการสอนระดับอนุบาล ในชุมชนไทยมุสลิมภาคใต้เกสรี สุวรรณเรืองศรี
2542การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการสอนภาษาแบบธรรมชาติสำหรับครูอนุบาล โดยใช้วิธีการไตร่ตรองสารนิทัศน์ศิรประภา พงศ์ไทย
2544การวิเคราะห์นิทานชาดกที่ส่งเสริมสันติธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยมานิตา ลีโทชวลิต, 2519-
2550การศึกษาการก้าวพ้นข้อจำกัดของเด็กปฐมวัยในการเล่นภายใต้สัมพันธภาพระหว่างครูกับเด็กอัญญมณี บุญซื่อ
2545การศึกษาการพูดกับตนเองของเด็กวัยอนุบาลในกิจกรรมการเล่นเสรีธนวรรณ วิศรุตานันท์, 2517-
2539การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูอนุบาล ที่ใช้แนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติ : กรณีศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครจริยาภรณ์ สกุลพราหมณ์
2540การศึกษาสภาพและปัญหาการสอนภาษาแบบธรรมชาติในโรงเรียนอนุบาล กรุงเทพมหานครนฤมล เนียมหอม
2536ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของกาเย่ ที่มีต่อความสามารถในการรับรู้ทางด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กก่อนวัยเรียนวรวรรณ เหมชะญาติ