Browsing by Author ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2551กรรมวิธีการสร้างกลองแขกของครูเสน่ห์ ภักตร์ผ่องภูมิใจ รื่นเริง
2549กลวิธีการขับร้องประกอบการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย บททศกัณฑ์ กรณีศึกาครูทัศนีย์ ขุนทองมนตรี สุขกลัด
2550การวิเคราะห์เปรียบเทียบทางขับร้องเพลงแขกมอญ เถานิสากร จิตถนอม
2543การศึกษาเครื่องดนตรีสไนของเมืองคง จังหวัดศรีสะเกษอัครพล ชูเชิด
2553การสร้างและคุณภาพของเครื่องดนตรีไทย ภาคเหนือ : ซึงกลางและกลองปูเจ่ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน
2550การสร้างและคุณภาพเสียงของเครื่องดนตรีไทย ภาคอีสานใต้และภาคกลาง : รายงานวิจัยปกรณ์ รอดช้างเผื่อน
2549การเห่เรือในกระบวนพยุหยาตราชลมารคธีรยุทธ ตุ้มฉาย
2552การแพร่กระจายวัฒนธรรมการแสดงรำโทน จังหวัดลพบุรีรวีทิวา ไวยนันท์
2533คุณภาพของบัณฑิตวิชาเอกดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามการรับรู้ของบัณฑิต อาจารย์ และผู้บังคับบัญชาปกรณ์ รอดช้างเผื่อน
2549งานประพันธ์เพลงเดี่ยว เพลงทยอยเดี่ยว สำหรับจะเข้ : รายงานผลการวิจัยปกรณ์ รอดช้างเผื่อน
2550ระเบียบวิธีการขับร้องและบรรเลงเพลงลงสรงสมาพร ด้วงไกลถิ่น
2553วัฒนธรรมการสร้างและคุณภาพเสียงของเครื่องดนตรีไทย ภาคเหนือ : ซึงกลางและกลองปูเจ่ : รายงานผลการวิจัยปกรณ์ รอดช้างเผื่อน
2549วัฒนธรรมดนตรีไทย ภาคกลาง และภาคอีสานใต้ : รายงานวิจัยบุษกร สำโรงทอง; ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน; ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์; ขำคม พรประสิทธิ์
2550วัฒนธรรมดนตรีไทย ภาคอีสานเหนือ : รายงานวิจัยบุษกร สำโรงทอง; ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน; ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์; ขำคม พรประสิทธิ์
2553วัฒนธรรมไทยในดนตรีไทย : ภาคตะวันตก : รายงานการวิจัยบุษกร บิณฑสันต์; ปกรณ์ รอดช้างเผื่อน; ภัทรวดี ภูชฏาภิรมณ์; ขำคม พรประสิทธิ์; พระประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์
2550วิเคราะห์การขับร้องเพลงทยอยเดี่ยว : กรณีศึกษา ครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์ภรภัทธ์ กุลศรี
2549วิเคราะห์การขับร้องเพลงทยอยในและทยอยเขมรอัตราสามชั้นทางอาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทินสถาพร วางขุนทด
2552วิเคราะห์การขับร้องเพลงทะแยพรอุษา แก้วสว่าง
2549วิเคราะห์เดี่ยวซอด้วงเพลงกราวใน ทางครูปลั่ง วนเขจรอุมาพร เปลี่ยนสมัย
2545แอ่วเคล้าซอ : ประวัติความเป็นมาและระเบียบวิธีปฏิบัติยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์