Browsing by Author ปทีป เมธาคุณวุฒิ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 89  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545กรอบการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีอรพิณ ศิริสัมพันธ์
2525การติดตามผลบัณฑิตครุศาสตร์วิทยาลัยครูภาคกลางประสพสันต์ อักษรมัต
2514การทดลองสอนวิชาไฟฟ้าของระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปทีป เมธาคุณวุฒิ
2530การนำเสนอรูปแบบของการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เที่ยง จารุมณี
2530การนำเสนอรูปแบบของการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการประสงค์ เอี๊ยวเจริญ
2539การนำเสนอแบบการใช้ห้องเรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิเชียร ทิพย์ชุมภู
2552การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขทุติยรัตน์ รื่นเริง
2537การประเมินการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ในวิทยาลัยครูชวลิต สีบำรุงสาสน์
2527การประเมินหลักสูตรกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดลสุทัศนีย์ วิวัฒนปฐพี
2530การประเมินโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ ของวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวงโสภณ กาญจนะ
2530การประเมินโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ ของวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวงโสภณ กาญจนะ
2545การพัฒนากระบวนการการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรสำหรับคณะกรรมการหลักสูตรของสถานศึกษาชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
2538การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับคนยุคใหม่ : รายงานการวิจัยอุทุมพร จามรมาน; ปทีป เมธาคุณวุฒิ; สุวิมล ว่องวาณิช
2540การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับนิสิต นักศึกษาครู ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ : รายงานการวิจัยอุทุมพร จามรมาน; ปทีป เมธาคุณวุฒิ; สุวิมล ว่องวาณิช
2551การพัฒนากลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ตราผลผลิตของโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีธัชชัย จิตรนันท์
2558การพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพสำหรับนักศึกษาพยาบาลเบญจพร จึงเกรียงไกร
2553การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิผลด้วยเทคนิคดุลยภาพของสถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพเฉพาะสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์จินตนา สายทองคำ
2554การพัฒนาตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านการวิจัยสำหรับมหาวิทยาลัยวิจัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคดุลยภาพเพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล
2551การพัฒนาตัวบ่งชี้ เกณฑ์ และรูปแบบการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กฤติมา เหมวิภาต
2554การพัฒนาต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การออกแบบย้อนกลับสำหรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตศุภรัก สุวรรณวัจน์