Browsing by Author ประนอม โอทกานนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 85  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การทำงานเป็นทีมของบุคลากรสาธารณสุขในคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขชวนพิศ สินธุวรการ
2536การบริการพยาบาลที่ต้องการและที่ได้รับจริง ตามการรายงานของผู้ประกันตน : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลตำรวจสมรัก สิมะโรจน์
2539การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองเรื่อง กระบวนการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี)สกาวเดือน มงคลสุคนธรัก
2539การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหารจัดการทางการพยาบาล สำหรับหอผู้ป่วยทางอายุรกรรม : การศึกษาเฉพาะกรณี โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานงลักษณ์ อนันตวาร
2535การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะที่รับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นประภัสศรี ชาวงษ์
2544การพัฒนารูปแบบชมรมผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัยประนอม โอทกานนท์
2528การวิเคราะห์กิจกรรมการนิเทศ ของพยาบาลหัวหน้าฝ่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภาคเหนือ กระทรวงสาธารณสุขเพ็ญพิศ เล่าเรียนดี
2534การวิเคราะห์กิจกรรมการบริหารการพยาบาล ของหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขสุวิณี วิวัฒน์วานิช
2528การวิเคราะห์บันทึกการพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไปเขตกรุงเทพมหานครสุชาดา รัชชุกูล
2530การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการบันทึกการพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไปกรุงเทพมหานครจิรา เติมจิตรอารีย์
2538การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและความคาดหวังของผู้บริหาร และวิทยาจารย์เกี่ยวกับการให้บริการวิชาการแก่สังคม ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขวราพร พลอยประเสริฐ
2538การวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เกี่ยวกับการพยาบาลผู้สูงอายุในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาตรีและเทียบเท่าลินดา คล้ายปักษี
2534การศึกษาการจัดการงานวิชาการในหอผู้ป่วย ของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลของรัฐกรุงเทพมหานครพวงพิศ ชนะมณี
2539การศึกษาการจัดประสบการณ์การฝึกปฎิบัติงานเวรบ่าย ดึก สำหรับนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขสุวดี ชูสุวรรณ
2530การศึกษาการบริบาลทารกแรกเกิดของมารดา ในภาคเหนือของประเทศไทยอรพินท์ โพธาเจริญ
2535การศึกษาการปฏิบัติกิจกรรมวิชาการในคลินิกของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานครพรพรรณ แสงพิทักษ์
2535การศึกษาการใช้เวลาในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพหน่วยอภิบาลผู้ป่วยหนักแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลทั่วไปกรุงเทพมหานครภรณี พวงแก้ว
2536การศึกษากิจกรรมการจัดการการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุ ของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข ตามการรายงานของตนเองตรึงตา พูลผลอำนวย
2537การศึกษากิจกรรมการนิเทศงานของพยาบาลหัวหน้าตึกโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกดวงแข นาคะ
2532การศึกษากิจกรรมการบริหารงานด้านการควบคุมการติดเชื้อโรคในหอผู้ป่วย ของพยาบาลหัวหน้างานหอผู้ป่วยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามการรายงานของตนเองบัวแก้ว ศรีจันทร์ทอง