Browsing by Author ประภาส จงสถิตย์วัฒนา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 55  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
19/7/2019Automatic Funtional Specification Document Generation from Business Requirement Document-
19/7/2019Classification of risk attitudes from customer behavior with machine learning-
19/7/2019Failure prediction in open-hole wireline logging of oil and gas drilling operation using support vector machine.-
19/7/2019Parameters Learning of BPS M7 banknote processing machine for banknote fitness classification by Support Vector Machine-
2551กลุ่มก้อนตัวจำแนกประเภทกำหนดการพันธุกรรมสำหรับข้อมูลไมโครอาร์เรย์สุพจน์ เฮงพระพรหม
2547การควบคุมความหลากหลายของประชากรในขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมโดยการจับคู่แบบโอนเอียงชัยวัฒน์ เจษฎาปกรณ์
2555การจัดตารางงานในระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริงบนไมโครโพรเซสเซอร์ชนิดหลายแกนอังคาร เชี่ยวกิจวุฒิกุล
2551การจำลองแบบการประกอบของจีโนมไวรัสกึ่งสปีชีส์หลายเส้น ด้วยเทคโนโลยีการอ่านลำดับนิวคลีโอไทด์แบบขนานจำนวนมากพุธิตา สุมานนท์
2542การจินตทัศน์ข้อมูลในระหว่างการวิวัฒนาการของผลเฉลย ที่ได้จากกำหนดการเชิงพันธุกรรมยอดธง รอดแก้ว
2547การดัดแปลงกลยุทธ์เชิงวิวัฒน์สำหรับการพยากรณ์อนุกรมเวลาสุนิสา ริมเจริญ, 2525-
2554การดำเนินการเชื่อมความสัมพันธ์สำหรับฐานข้อมูลเชิงพื้นที่โดยใช้เทคนิคอาร์-ทรีบนหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ต้องใจ แย้มผกา
2545การทวนสอบรูปนัยในระดับถ่ายโอนเรจิสเตอร์ของหน่วยประมวลผล โดยการตรวจสอบแบบจำลองเชิงสัญลักษณ์ประพนธ์ บวรภราดร
2539การทำขั้นตอนวิธีบีบข้อมูลเสียงพูดโดยการประมวลผลสัญญาณดิจิตอลมีลาภ เรืองรัตนวิชา
2561การทำนายโครงสร้างทุติยภูมิของอาร์เอ็นเอด้วยขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการสุภาวดี ศรีคำดี
2556การทำรหัสลับแบบ AES บนหน่วยประมวลผลหลายแกนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศุภชัย ทองสุข
2548การประมาณจาโคเบียนเชิงภาพสำหรับระบบเซอร์โวเชิงภาพโดยการใช้กลยุทธ์เชิงวิวัฒนาการกับการประมาณด้วยพหุนามเทย์เลอร์ปริวัตร แก้วสถิตย์
2556การประยุกต์เครือข่ายสังคมเข้ากับระบบกระแสงานเพื่อเพิ่มแรงจูงใจของคนทำงานอานิก ยี่รัญศิริ
2557การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการสำหรับการวิเคราะห์และลดปริมาณรูพรุนในการหล่อโลหะอะลูมิเนียมผสมณัฐณพัชร์ กวิพรรธน์
2543การปรับปรุงความทนทานของโปรแกรมหุ่นยนต์โดยใช้การรังควาน และการสุ่มในวิธีกำหนดการเชิงพันธุกรรมธนัท สุขกาญจนนท์
2556การพัฒนาการแปลโปรแกรมเชิงขนานสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์หลายแกนนิกร มนัส