Browsing by Author ประภา ลอยเพ็ชร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2530การศึกษาระดับของทองแดง สังกะสี และซีลีเนียม ในเซรุ่มของโคนม พืชอาหาร อาหารข้น และดินที่มวกเหล็ก : รายงานผลการวิจัยอายุส พิชัยชาญณรงค์; ประภา ลอยเพ็ชร; ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร; พิภพ จาริตภากร; ธเนศร ทิพยรักษ์; นพคุณ สวนประเสริฐ; สุทัศน์ เจริญขวัญ; สมชาย ผลดีนานา; ศิริเพ็ญ โกมลวานิช; ภานุมาส เจริญเนติศาสตร์
2530ผลของความเครียดเนื่องจากความร้อน ต่อการใช้น้ำในร่างกายกระบือ : รายงานผลการวิจัยประภา ลอยเพ็ชร; ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร; วิวัฒน์ ชวนใช้; อายุส พิชัยชาญณรงค์
2531ระดับธัยรอกซินและคอร์ติซอลในกระบือที่ส่งโรงฆ่าสัตว์เนื่องจากภาวะเครียด เปรียบเทียบกระบือที่เลี้ยงดูตามปกติ : รายงานผลการวิจัยประภา ลอยเพ็ชร; สมชาย ผลดีนานา; ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร; อายุส พิชัยชาญณรงค์