Browsing by Author ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 65  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การทำหนังสือเพื่อให้ความรู้และคำแนะนำแก่วัยรุ่น ชื่อเรื่อง "โปรดอย่าโยน!!(ชีวิตของคุณทิ้ง)"ณัฐพร ตันติกาญจนากุล
2548การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความพึงพอใจในความสัมพันธ์ระหว่างมารดากับบุตรสาววัยรุ่นพัชราภา ตันติชูเวช
2550การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในรูปลักษณ์ของตนเองกับการเปิดรับการแต่งกายตามกระแสนิยมรุจิเรศ เอี่ยมมุทิตา
2550การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบอำนาจนิยมในเพศชายกับอคติต่อบุคคลรักเพศเดียวกันชายในที่ทำงานชาญวิทย์ เกตุเทศ
2534การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเอกลักษณ์บทบาททางเพศ ของวัยรุ่นกับเอกลักษณ์บทบาททางเพศของพ่อแม่ ตามการรับรู้ของตนเองวรรณภา เพชราพันธ์
2550การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ดูแลรถยนต์ปณิธาน ตงศิริ
2539การศึกษาพัฒนาการด้านความคงที่ทางเพศของเด็กอายุ 4-8 ปีชนิดา มิตรานันท์
2538การศึกษาเปรียบเทียบการฝึกการสอนตนเองการฝึกการพิจารณาข่าวสาร และการฝึกทำกิจกรรมในเครื่องมือฝึกทักษะการฟัง ที่มีต่อทักษะการฟังข่าวสารเชิงอ้างอิงในเด็กอายุ 5 ปีนิศรา สายันต์วิสุทธิคาม
2534การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการปรับตัวกับเพื่อน ของเด็กวัยรุ่นตอนปลายที่มีบทบาททางเพศแตกต่างกันฉันทิกา ทิมากร
2550การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้สึกแสวงหาสิ่งตื่นเต้นเร้าใจกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครขวัญหทัย เมืองสุวรรณ
2536การศึกษาเปรียบเทียบมโนทัศน์เกี่ยวกับมิตรภาพของเด็กปฐมวัย และวัยปฐมศึกษา เขตกรุงเทพมหานครพเยาว์ ทองเกตุ
2543การเปรียบเทียบการตัดสินทางจริยธรรม เกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักร่วมเพศ ระหว่างวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานครกาญจนา สุรวาจากุล, 2515-
2529การเปรียบเทียบการเรียนรู้พฤติกรรมเอื้อเฟื้อของเด็กจากตัวแบบในนิทานประกอบภาพกับตัวแบบในนิทานประกอบหุ่นมือพิมพิไล ทองไพบูลย์
2550การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นชายไทยที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศกับวัยรุ่นชายไทยที่มีพฤติกรรมรักต่างเพศพิณเพชร ตั้งกุลบริบูรณ์
2551การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนหญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศในสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพรกับเยาวชนหญิงที่ไม่เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศสุจินันทร์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
2530การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกันพรทิพย์ อินทนู
2551การเปรียบเทียบความแตกต่างความเครียดของวัยรุ่นที่อยู่ในครอบครัวที่หย่าร้าง และครอบครัวปกติ ศึกษาในวัยรุ่นช่วงอายุ 13-18 ปีจุฑารัตน์ ชวาลวิวัฒน์วงศ์
2535การเปรียบเทียบผลการใช้ตัวแบบที่มีต่อการเพิ่มพฤติกรรมร่วมมือของเด็กที่มีการร่วมมือต่ำในระดับอายุต่างกันชนาทิพ ละม่อม
2537การเปรียบเทียบผลของการปฏิสัมพันธ์แบบพูดคุยร่วมกับแสดงสีหน้า และท่าทางและการปฏิสัมพันธ์แบบสัมผัสร่างกาย ต่อการแสดงพฤติกรรมผูกพันใกล้ชิดของทารกอายุ 5-7 เดือนบุษบาบัณ บัวรอด
2534การเปรียบเทียบพฤติกรรมเอื้อเฟื้อของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่มีความสามารถในการสวมบทบาทด้านการคิดแตกต่างกัน ในสถานการณ์ที่มีผู้สังเกตและไม่มีผู้สังเกตสุจิตรา แก้วเขียว