Browsing by Author ปราจีน วีรกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การวิจัยและการพัฒนาวิธีวินิจฉัย ควบคุมและป้องกันโรคอหิวาต์สุกรในประเทศไทย : รายงานการวิจัยปราจีน วีรกุล; อัจฉริยา ไศละสูต; คณิศักดิ์ อรวีระกุล; วาสนา ภิญโญชนม์; สุดารัตน์ ดำรงค์วัฒนโภคิน; สันนิภา สุรทัตต์
2544การศึกษาการแท้งลูกจากเชื้อเฮอร์ปีสไวรัสในแม่ม้า และการสำรวจความชุกของโรค EHV-1 ในฟาร์มเพาะพันธุ์ม้าปัทมา ฤทธิ์ฤาชัย, 2514-
2521การศึกษาสาเหตุและแก้ไขการคลอดยากในสุกรในเขตจังหวัดนครปฐม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์อรรณพ คุณาวงษ์กฤต; ปราจีน วีรกุล
2543การเพิ่มสมรรถภาพการสืบพันธุ์ในแม่โคนมโดยใช้โปรเจสเตอโรนร่วมกับเอสตราไดออล เบนโซเอทศิริวัฒน์ ทรวดทรง; นวเพ็ญ ภูติกนิษฐ์; ปราจีน วีรกุล; จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร
2543การเหนี่ยวนำการเป็นสัดในโคนมโดยวิธีฉีดพรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู แอลฟา เข้ามดลูกสุภาพรรณ บุตรเจริญ
2545การเหนี่ยวนำให้แม่โคเป็นสัดหลังคลอดพร้อมกันโดยใช้ฮอร์โมนพรอสตาแกลนดินเอฟ-ทู อัลฟา โดยวิธีฉีดเข้าโพรงมดลูกปราจีน วีรกุล; สุภาพรรณ บุตรเจริญ; จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร
2539การแก้ไขปัญหาการผสมซ้ำในโคนม โดยวิธีการชะล้างมดลูกด้วยสารน้ำเกลือผสมยาปฏิชีวนะสันติ ประสิทธิ์ผล
2540การแก้ไขปัญหาการผสมซ้ำในโคนมโดยวิธีชะล้างมดลูกด้วยน้ำเกลือผสมยาปฏิชีวนะ : รายงานผลการวิจัยปราจีน วีรกุล; สันติ ประสิทธิ์ผล; จุฬา สิงห์ลอ; จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร
2545การใช้โปรแกรมการเหนี่ยวนำการเป็นสัดและตกไข่แล้วกำหนดเวลาการผสมเทียมเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการสืบพันธุ์ในแม่โคนมศิริวัฒน์ ทรวดทรง; นวเพ็ญ ภูติกนิษฐ์; ปราจีน วีรกุล
2545ประสิทธิภาพของวัคซีนรวมป้องกันโรคไวรัสไอบีอาร์ บีวีดี พีไอ-3 และบีอาร์เอสต่อการเจริญเติบโต และสมรรถภาพการสืบพันธุ์ในโคนมสาวทดแทนธนศักดิ์ บุญเสริม, 2516-
2545ประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์ในโคนมหลังคลอดโดยใช้พีจีเอฟทูอัลฟาและพีจีเอฟทูอัลฟาร่วมกับจีเอ็นอาร์เอชชัยวัฒน์ จรัสแสง, 2512-
2543ผลของการเสริมโครเมียมยีสต์ในอาหารต่อสมรรถภาพของระบบสืบพันธุ์ในแม่สุกรสุกัญญา ลีทองดี
2553ผลของความเครียดจากความร้อนต่อการกลับมาทำงานของรังไข่หลังคลอดและการเปลี่ยนแปลงของพลาสมาเมตาบอไลท์ในแม่โคนมที่ให้นมครั้งแรกมงคล เตชะกำพุ; ปราจีน วีรกุล; ศิริวัฒน์ ทรวดทรง; จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร; วินัย แก้วละมุล
2531รายงานผลการวิจัย การสำรวจโรคอีฟีเมอร์รัลฟีเวอร์ในวัวนม เขตอำเภอมวกเหล็กปราจีน วีรกุล; ราตรี วงษ์วัชรดำรง
2545สมรรถภาพการสืบพันธุ์ในแม่โคนมและโคนมสาวทดแทนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสไอบีอาร์ บีวีดี พีไอ-3 และบีอาร์เอสชเวง สารคล่อง
2538อุบัติการเกิดมดลูกอักเสบในโคนม 30 วันหลังคลอดเนื่องจากเชื้อชนิดแบคทีเรียและผลตอบสนองต่อยาต้านจุลชีพปราจีน วีรกุล; สาโรช งามขำ; เกรียงศักดิ์ พูนสุข; จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร
2544โครงการการประเมินความเสี่ยงในการนำหรือแพร่เชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีปราจีน วีรกุล; สุเทพ เรืองวิเศษ; ศักดิ์ชัย โตภาณุรักษ์; ณฤต พุฒิกุลางกูร