Browsing by Author ปรีชา คุวินทร์พันธุ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 38  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2526การจัดช่วงชั้นทางสังคมของกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัยปรีชา คุวินทร์พันธุ์
2539การจัดระเบียบทางเศรษฐกิจของชาวไร่นามุสลิม : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชน "ปัตตานี"ศรีพงศ์ อุดมครบ
2542การจัดระเบียบทางเศรษฐกิจของชุมชนชาวประมงมุสลิม : บ้านแสนสุข จังหวัดสงขลาภรณี หิรัญวรชาติ
2535การธำรงชาติพันธุ์และการผสมกลมกลืนของชาวมอญ : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนมอญบางขันหมาก จังหวัดลพบุรีไฉน สนสกุล
2539การปรับตัวทางสังคม และเศรษฐกิจของชาวนา จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามประเพณีเข้าสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ : ศึกษากรณีหมู่บ้านดอนทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมกรรณิการ์ อุ้ยตระกูล
2531การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการพัฒนา : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุน จากองค์การอนุเคราะห์เด็กนอร์เว จังหวัดขอนแก่นสมพงศ์ บัวชาบาล
2545การรับรู้เกี่ยวกับตนเองและโลกทัศน์ของบุคลากรในองศ์กรเอกชนเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ : ศึกษากรณีบ้านพักใจ กรุงเทพมหานครโสมรัตน์ หุตาคม
2540การรับรู้เกี่ยวกับตนเองและโลกทัศน์ของผู้ต้องขัง : ศึกษากรณีเรือนจำแห่งหนึ่งเดชา กัลยาวุฒิพงศ์
2550การศึกษาถึงความสอดคล้องระหว่างหลักการกับผลการปฏิบัติงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : รายงานผลการวิจัยอมรา พงศาพิชญ์; จรัส สุวรรณมาลา; เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา; กุลลดา เกษบุญชู มี้ด; ปรีชา คุวินทร์พันธุ์; สุริชัย หวันแก้ว; ประภาส ปิ่นตบแต่ง; อรอร ภู่เจริญ
2549การสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาลชายในคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยมิชชั่นวิชญ์จำเริญ มณีแสง
2545การเปลี่ยนแปลงทางสังคม-เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม : ศึกษากรณี ชาวเลสังกาอู้ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่เยาวลักษณ์ ศรีสุกใส
2537การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและการธำรงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวมอญ : ศึกษากรณีชุมชนมอญบ้านลัดเกร็ด ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีณัฐประวีณ ศรีทรัพย์
2538การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชนบทในภาคกลาง อันเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมพิสมัย พึ่งวิกรัย
2538การใช้แรงงานสตรีเชิงเศรษฐกิจของครอบครัวในชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยรัตติกร สุนารทพิณ
2546ความรู้และความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง ต่อการป้องกันรักษาวัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุสฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ, 2507-
2552ความเป็นเยอในบริบทพหุวัฒนธรรม : ศึกษากรณี หมู่บ้านใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษสุพรรษา อติประเสริฐกุล
2544"งิ้วแต้จิ๋ว" ในฐานะละครสังคม : สัญลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยจีนศยามล เจริญรัตน์
2526ตลาดท้องถิ่นกับการพัฒนาเศรษฐกิจ : บทบาทพ่อค้าคนกลางในการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตรวันเพ็ญ ปัณราช
2545บทบาทของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาในวิถีชีวิตของคนจนเมือง : ศึกษากรณี ชุมชนแออัด เขตหนองแขมชนิดา บุญญาศิริรักษ์
2543บทบาทของครอบครัวไทยเชื้อสายจีนในการอบรมเลี้ยงดูบุตร : กระบวนการการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมชุมชนคลองคูเมืองเดิมสามแพร่งศศิวิมล ศรีวิโรจน์มณี