Browsing by Author ปรีชา ช้างขวัญยืน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การตลาดและผลต่อการเผยแพร่พุทธศาสนาติษยภรณ์ ศรีราษฎร์
2549การผสานแนวคิดเรื่องพรหมัน-อาตมันในคัมภีร์อุปนิษัทสำคัญลลิตา ถิรวัฒนกุล
2554การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุทิพย์วดี เหลืองกระจ่าง
2523การวิเคราะห์ความคิดเรื่อง ความยุติธรรม ในอุดมรัฐของเพลโตพรทิพา บรรทมสินธุ์
2528การวิเคราะห์เชิงปรัชญาเรื่องปัญหาความเสมอภาคของสตรีพรพิไล ถมังรักษ์สัตว์
2520การศึกษาจริยศาสตร์สังคมในพุทธศาสนาในเชิงวิจารณ์ปรีชา ช้างขวัญยืน
2528การศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรมในพุทธปรัชญา และปรัชญาภควัทคีตาสุขสันต์ จันทะโชโต
2522การศึกษาแนวความคิดปรัชญาการเมืองของเบอร์ทรัน รัสเซลอรรถจินดา ดีผดุง
2544การสื่อความหมายของงานทัศนศิลป์วีรยุทธ เกิดในมงคล
2515การใช้ภาษาร้อยแก้วในภาษาไทยสมัยอยุธยาปรีชา ช้างขวัญยืน
2553การใช้โหราศาสตร์เป็นวิถีทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอชิรพจณิชา พลายนาค
2549ความสำคัญของพระพุทธรูปในด้านสังคมและการเมืองสมัยรัตนโกสินทร์สันติ วงศ์จรูญลักษณ์
2553ความเชื่อเรื่องการแก้กรรมในสังคมไทยปัจจุบันสุชาดา วสุธาร
2545งานวิจัยแบบสหวิทยาการปรีชา ช้างขวัญยืน
2550ทรรศนะของพุทธศาสนาเถรวาทต่อปรัชญาการศึกษาของจอห์น ดิวอี้พระมหาไพรสันต์ สุวรรณไตร
2545ธุรกิจการเงินการธนาคารในทัศนะของพุทธศาสนาสมศิริ ปรมัตถ์วินัย
2544นิพพานในพุทธปรัชญาเถรวาท : อัตตาหรืออนัตตาวัชระ งามจิตรเจริญ
2549บทบาทของสมาธิในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายรูปนามพระมหาปฐมวิทย์ กิตฺติปาโล (แซกรัมย์)
2546บทปริทัศน์บทความเรื่อง เทคโนโลยีกับสวรรค์ปรีชา ช้างขวัญยืน
2533ปรัชญาสังคมของพุทธศาสนา : เสรีนิยม หรือสังคมนิยมพระมหาอุทัย ศรสวัสดิ์ (ญาณธโร)